2022-nji,
"Halkyň Arkadagly Zamanasy"

Geçirilýän çäreler

2022-nji ýylyň 20-nji maýynda Türkmenistanyň  Jemgyýetçilik guramalarynyň merkezi binasynda Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň  Milli merkezi bilen Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň Merkezi Geňeşiniň bilelikde gurnamaklarynda «Ýurdumyzda ynsan saglygy baradaky ynsanperwer ýörelgeler-berkararlygyň we döwletliligiň belent nusgasydyr» atly maslahaty geçirildi.

Şü gün Türkmenistanyň Jemgyýetçilik guramalarynyň merkezi binasynda Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň Merkezi Geňeşiniň, Aşgabat şäher medeniýet müdirliginiň Merkezleşdirilen kitaphanalar ulgamynyň ilkinji zenanlar guramasynyň  bilelikde  guramaklarynda Merkezi Aziýanyň we Russiýanyň zenanlarynyň Dialogyny, maşgala mukaddesligi we ýurdumyzda enäniň we çaganyň saglygynyň goraglygyny wagyz etmek maksady bilen, “Türkmenistan parahatçylygyň, sagdynlygyň  we ösüşiň ýurdy” atly maslahaty geçirildi.

Welaýat kitaphanasynyň hem-de Balkanabat şäheriniň Çagalar we ýetginjekler döredijilik öýüniň bilelikde guramaklarynda «El hünäri — zenan dünýäsiniň bezegi» atly çäre geçirildi. Oňa bilim, medeniýet işgärleri gatnaşdylar.

Dabaraly çäräniň dowamynda edilen çykyşlarda hormatly Prezidentimiz tarapyndan zenanlara goýulýan hormat-sarpa, ösüp gelýän ýaş nesli milli ruhda terbiýelemekde döredilýän mümkinçilikler, türkmen zenanlarynyň çeper elleriniň hünäri bolan keşdeçilik sungaty barada giňişleýin gürrüň edildi.

Ýur­du­myz­da ýaş nes­liň ru­hy-ah­lak gym­mat­lyk­la­ry­myz esa­syn­da bi­lim, ter­bi­ýe al­mak­la­ry­na aý­ra­tyn üns be­ril­ýär. Şun­da umu­my­bi­lim eda­ra­la­ryn­da he­re­ket ed­ýän gur­nak­la­ryň äh­mi­ýe­ti ýo­ka­ry­dyr. Mek­dep okuw­çy­la­ry bu ýer­de mil­li mi­ra­sy­my­zy, gyz­la­ra, og­lan­la­ra mah­sus bo­lan el iş­le­ri­ni öw­ren­ýär­ler. Ola­ryň in­çe syr­la­ry ba­ra­da dü­şün­je al­ýar­lar. Bu bol­sa ýaş­la­ryň hü­när us­sat­ly­gy­ny ýü­ze çy­kar­mak­da, ukyp-ba­şar­nyk­la­ry­ny art­dyr­mak­da äh­mi­ýet­li bo­lup dur­ýar.

Zenan mertebesini beýgeltmegiň taryhy kökleri biziň milli medeniýetimizde, jemgyýet tarapyndan ykrar edilýän gymmatlyklarymyzda aýdyň beýanyny tapýar. Berkarar döwletiň täze eýýamynyň galkynyşy döwründe Hormatly Prezidentimiziň ýolbaşçylygynda amala aşyrylýan durmuş syýasatynyň mazmuny zenan sarpasyny dabaralandyrmakda nusga alarlykdyr.

Şu gün paýtagtymyzda Merkezi Aziýa döwletleriniň we Russiýanyň zenanlarynyň «Jemgyýetçilik-syýasy we durmuş-ykdysady ösüşde zenanlaryň orny» atly dialogy geçirildi. Oňa sebitiň bäş ýurdunyň hem-de Russiýanyň wekilleri, Birleşen Milletler Guramasynyň sebit düzümleriniň ýolbaşçylary gatnaşdylar.

Pages

© TÜRKMENISTANYŇ ZENANLAR BIRLEŞIGINIŇ MERKEZI GEŇEŞI zenan.gov.tm 2012-2022      Email: tzb@online.tm