2021-nji ýyl,
«Türkmenistan – parahatçylygyň
we ynanyşmagyň Watany» ýyly

Geçirilýän çäreler

guramasy hem-de TKA-nyň etrap birleşmesi bilelikde guradylar. Etrabyň medeniýet merkezinde geçirilen bäsleşige gatnaşan zenanlar özleriniň işjeňligini, döwre gatnaşygyny täsirli çykyşlarynyň üsti bilen açyp görkezdiler. Gahryman Arkadagymyzyň türkmeniň döwletlilik ýörelgelerini inçeden yzarlap, iň gymmatly maglumatlary, durmuşy wakalary, halkymyzyň gadymy ýörelgelerini özünde jemleýän eserinde beýan edilen pikir-garaýyşlar, täsirli rowaýatlar barada zenanlaryň joşgunly hem many-mazmunly çykyş etmekleri bäsleşigiň ähmiýetini has-da artdyrdy.

Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň Merkezi geňeşiniň hem-de Kärdeşler arkalaşyklarynyň Milli merkeziniň yglan etmeginde Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe eşretli durmuşyň hözirini görüp ýaşaýan bagtyýar zenanlaryň arasynda hormatly Prezidentimiziň ýiti pähim-paýhasyndan joşup çykan «Türkmeniň döwletlilik ýörelgesi» atly kitaby esasynda «Gahryman Arkadagyň kitaby umumadamzat gymmatlygydyr» atly bäsleşigiň golaýda S.A.Nyýazow adyndaky etrap tapgyry geçirildi.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň jöwher zehininden dörän «Türkmeniň döwletlilik ýörelgesi» atly kitap bu gün diňe bir kitap tekjelerimizde däl-de, eýsem, ýüreklerimizde hem mynasyp orun eýeleýär. Halkymyzyň gadymdan gelýän mizemez ruhy ýörelgelerini, asylly däp-dessurlaryny açyp görkezýän bu ajaýyp eseriň her jümlesi, her sözi göwünlere ganat berýär. Ol milli gymmatlyklarymyzyň has-da rowaçlanmagynda, ösüp gelýän ýaş nesliň kalbynda watansöýüjilik, ynsanperwerlik, belent adamkärçilik duýgularynyň ösmeginde aýratyn uly ähmiýete eýedir.

Bereket etrabynyň medeniýet merkezinde Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň etrap birleşmesiniň hem-de Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň etrap geňeşiniň bilelikde guramagynda «Gahryman Arkadagyň kitaby umumadamzat gymmatlygydyr» ady bilen bäsleşik geçirildi. Hormatly Prezidentimiziň «Türkmeniň döwletlilik ýörelgesi» atly kitaby esasynda geçirilen bäsleşigiň şertlerine laýyklykda, oňa gatnaşyjylar Garaşsyz, baky Bitarap döwletimiziň gazanan beýik ösüşlerini, ýeten belent sepgitlerini çeper sözlerde buýsanç bilen wasp etdiler.

«Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» ýylynyň häzirki taryhy günlerinde Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň Merkezi Geňeşi tarapyndan ýurdumyzyň zenanlarynyň arasynda yglan edilen “Ýylyň zenany” atly bäsleşigiň şäherdir etrap tapgyrlary welaýatymyzda guramaçylykly dowam edýär.

Zenan sarpasy belende göterilýän Arkadagly ýurdumyzda türkmen zenanlarynyň bagtyýar ýaşamagy, ruhubelent, joşgunly zähmet çekmegi üçin giň mümkinçilikler döredilýär. Şeýle eşretli, döwletli döwranyň hözirini görüp ýaşaýan gyz-gelinlerimiziň arasynda dürli bäsleşikler guralýar.

Pages

© TÜRKMENISTANYŇ ZENANLAR BIRLEŞIGINIŇ MERKEZI GEŇEŞI zenan.gov.tm 2012-2021      Email: tzb@online.tm