2022-nji,
"Halkyň Arkadagly Zamanasy"

Geçirilýän çäreler

Ýurdumyzda gymmatly çig mal bolan pile öndürmek işi, ýüpekçilik döwrebap derejede ösdürilýär. Her ýyl Watanymyzyň ýüpekçileri ýüpek gurçugynyň pilesini taýýarlamak bilen, şertnamalaýyn borçnamalaryny ýerine ýetirýärler.

Şeýle at bilen “Halkyň Arkadagly zamanasy” ýylynyň 27-nji aprelinde Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň Merkezi Geňeşiniň hem-de Türkmenistanyň Bilim ministrliginiň bilelikde guramagynda Magtymguly adyndaky Türkmen döwlet uniwersitetinde maslahat bolup geçdi.

HABARLAR

 

2022-nji ýylyň 22-nji aprelinde Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň Merkezi Geňeşiniň, Türkmen döwlet ykdysadyýet we dolandyryş institutynyň ilkinji zenanlar guramasynyň bilelikde gurnamagynda talyp gyzlaryň arasynda agras gylyk, häsiýete mynasyp bolup, gelin-gyzlara mahsus tebigy gözelliklerini aýap saklamaklaryny maksat edinip “Edep bilen bagt tapylýar, sabyr bilen tagt” atly wagyz-nesihat çäresi geçirildi.

2022-nji ýylyň 21-nji aprelinde Türkmenistanyň Bilim ministrligi, Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň Merkezi Geňeşi, Türkmen döwlet bedenterbiýe we sport institutynyň ilkinji zenanlar guramasynyň bilelikde gurnamagynda talyp gelin-gyzlary milli mirasymyza hormat goýmak, zähmete söýgi döretmek, millilik, maşgala mukaddesligi, arassa ahlaklylyk, sagdyn durmuş ýörelgesini, watansöýüjilik ruhunda terbiýelemek maksady bilen “Ahl

2022-nji ýylyň 18-nji aprelinde Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň Merkezi Geňeşiniň, Aşgabat şäher Saglygy goraýyş müdirliginiň ilkinji zenanlar guramasynyň bilelikde gurnamagynda lukman gelin- gyzlaryň arasynda edepli-terbiýeli bolmaklary, arassa-ahlakly bolmaklary, gelin-gyzlara mahsus häsiýetleri özlerine tug edinmeklerini maksat edinip “Halkyň Arkadagly zamanasy saglygyň girewidir” atly wagyz-nesyhat çäresi geçirildi.

 

 

Pages

© TÜRKMENISTANYŇ ZENANLAR BIRLEŞIGINIŇ MERKEZI GEŇEŞI zenan.gov.tm 2012-2022      Email: tzb@online.tm