2021-nji ýyl,
«Türkmenistan – parahatçylygyň
we ynanyşmagyň Watany» ýyly

Geçirilýän çäreler

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe mukaddes öý-ojaklarymyzyň eýeleri bolan zenanlara çäksiz hormat-sarpa goýulýar. Döwlet Baştutanymyzyň özleri hakynda edýän aladalaryna bagtyýar zenanlar tutanýerli zähmetleri bilen jogap berýärler. Häzirki wagtda zenanlar önümçiligiň dürli pudaklarynda göreldeli zähmetiň nusgasyny görkezip, ýurdumyzyň durmuş-ykdysady ösüşine mynasyp goşantlaryny goşýarlar. Maşgalanyň esasy sütüni hasaplanylýan zenanlara zähmet çekmek we jemgyýetçilik işlerine işjeň gatnaşmak, çaga terbiýelemek babatda ähli şertler döredilýär.

Zenan zehininden döreýän gözellikleri ýaş gelin-gyzlara has kämil derejede öwretmek, olaryň çeper elliligini gazanmak maksady bilen geçirilýän duşuşyklar, wagyz-ündew çäreleri, maslahatlar giň gerim alýar. Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň welaýat birleşmesiniň hem-de Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň welaýat bölüminiň bilelikde guramaklarynda geçirilen «Türkmen sährasynyň keşbi siňen nepislik» atly söhbetdeşlik hem şeýle çäreleriň hataryny artdyrdy.

«Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» ýyly mynasybetli Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň Merkezi geňeşiniň we Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Milli merkeziniň Berkarar döwletiň bagtyýarlyk döwründe eşretli durmuşyň hözirini görüp ýaşaýan bagtly zenanlaryň arasynda bilelikde yglan eden «Gahryman Arkadagyň kitaby — umumadamzat gymmatlygy» atly bäsleşiginiň Hazar şäher tapgyry geçirildi.

Türkmenistan Watanymyzyň bagtyýar zenanlary Gahryman Arkadagymyzyň baş da durmagynda ýurdumyzda amala aşyrylýan oňyn özgertmeleri durmuşa geçirmäge işjeň gatnaşýarlar, ýaş nesliň sowatly, ylymly, bilimli, sagdyn we berk bedenli bolup ýetişmegi babatda uly işleri alyp barýarlar. Ösüşiň täze belentliklerine tarap okgunly öňe barýan ýurdumyzda bagtyýar nesillerimizi milli däp-dessurlarymyza laýyklykda terbiýelemekde, önümçiligiň dürli pudaklarynda gelin-gyzlarymyz yhlasly zähmet çekýärler, ata Watanymyzda gazanylýan üstünliklere mynasyp goşantlaryny goşýarlar.

Golaýda Halkara agyr atletika federasiýasyndan gelip gowşan hoş habar mynasybetli
Türkmenistanyň Jemgyýetçilik guramalarynyň merkezi binasynda Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň Merkezi Geňeşiniň, Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Milli merkeziniň bilelikde gurnamaklarynda Hormatly Prezidentimiziň alyp barýan sport syýasatyna bagyşlap”Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe gender deňliginiň oňyn ösüşi hem-de Türkmenistanyň dünýä ýüzündäki sport abraýyny artdyrmakda zenanlaryň orny” atly dabaraly maslahat geçirildi.

Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynda Mer-kezi Aziýa döwletleriniň arasyndaky hyzmatdaşlygy ösdürmek, dünýä ösüşiniň häzirki zaman şertleri hem-de zenanlaryň hukugynyň üpjün edilmegi we demok-ratik esaslaryň pugtalandyrylmagy bilen baglanyşykly meseleler boýunça «tegelek stoluň» başynda pikir alyşmalar boldy.

Pages

© TÜRKMENISTANYŇ ZENANLAR BIRLEŞIGINIŇ MERKEZI GEŇEŞI zenan.gov.tm 2012-2021      Email: tzb@online.tm