2021-nji ýyl,
«Türkmenistan – parahatçylygyň
we ynanyşmagyň Watany» ýyly

Geçirilýän çäreler

Şu gün Türkmenistanyň Jemgyýetçilik guramalarynyň merkeziniň edara binasynda Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Milli merkeziniň Medeniýet, sport, syýahatçylyk we jemgyýetçilik guramalarynyň işgärleriniň kärdeşler arkalaşygynyň Geňeşi bilen “Miras” Teleýaýlymynyň bilelikde gurnamagynda “2021-nji ýyl, Türkmenistan-parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany” ýyly mynasybetli “Gurşap alýar bu gün uly dünýäni, Parahatlyk ynanyşmak Watany” ady bilen aýdym-sazly söhbetdeşlik geçirildi.

Şu gün Türkmenistanyň Jemgyýetçilik guramalarynyň merkeziniň edara binasynda Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Milli merkeziniň, Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň Merkezi Geňeşiniň hem-de “Miras” Teleýaýlymynyň bilelikde gurnamagynda “2021-nji ýyl, Türkmenistan-parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany” ýyly mynasybetli “Hormatly Prezidentimiziň nusgalyk eserleri - rowaçlyga badalga” atly söhbetdeşligi geçirildi.

Şu gün Türkmenistanyň Jemgyýetçilik guramalarynyň merkeziniň mejlisler jaýynda Türkmenistanyň Mejlisiniň, Türkmenistanyň Jemgyýetçilik guramalarynyň bilelikde gurnamagynda “2021-nji ýyl, Türkmenistan-parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany“ ýyly mynasybetli maslahat geçirildi.

«Türkmenistan — Bitaraplygyň mekany» ýylynda Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Milli merkezi we Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň Merkezi Geňeşi mähriban Arkadagymyzyň baştutanlygynda ýurdumyzda amala aşyrylýan köpugurly beýik özgertmeleri durmuşa ornaşdyrmakda, şeýle hem Bitarap Türkmenistan döwletimiziň gazanan üstünliklerini we uly ösüşlerini wagyz etmekde saldamly goşantlaryny goşýarlar.

Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň Merkezi Geňeşi tarapyndan «Gülüň owadan!» atly bäsleşigiň jemleýji tapgyry geçirildi. Onda welaýat tapgyrlaryndan ýeňiji bolup gelen gelin-gyzlar şertleriň üçüsi boýunça bäsleşdiler. Birinji şerte laýyklykda, zenanlar türkmen milli keçesini taýýarlamak üçin ýüň saýlap almak, saýmak, daramak ýaly işleri ýerine ýetirdiler. Zenan maşgala bir işiň başyny tutsa, oňa bütin dünýäsi bilen berilýär. Ine, muňa bu bäsleşikde-de has aýdyň göz ýetirdik. Eli çeper, keçe güllemäge, basmaga ussat zenanlarymyzyň birnäçesi bu bäsleşigiň ýeňijileri boldular.

Hormatly Prezidentimiz hemişelik Bitaraplygymyzyň 25 ýyllygy mynasybetli ýazan «Türkmenistan — Bitaraplygyň mekany» atly gymmatly kitabyny halkymyza peşgeş berdi. Şu günler bu ajaýyp täze kitabyň tanyşdyrylyş dabaralaryna giň orun berilýär.
Şeýle dabara welaýat häkimliginiň we jemgyýetçilik guramalarynyň bilelikde guramagynda Wekilbazar etrap medeniýet öýünde hem geçirildi. Oňa welaýat häkimliginiň, jemgyýetçilik guramalarynyň ýolbaşçylary, Türkmenistanyň Mejlisiniň deputatlary, bilim, saglyk, medeniýet ulgamlarynyň wekilleri gatnaşdylar.

Pages

© TÜRKMENISTANYŇ ZENANLAR BIRLEŞIGINIŇ MERKEZI GEŇEŞI zenan.gov.tm 2012-2021      Email: tzb@online.tm