2022-nji,
"Halkyň Arkadagly Zamanasy"

Geçirilýän çäreler

Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň Merkezi geňeşiniň hem-de Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Milli merkeziniň bilelikde guramagynda Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwrüniň eşretini görüp ýaşaýan bagtyýar zenanlaryň we kärdeşler arkalaşyklarynyň agzalarynyň arasynda hormatly Prezidentimiziň jöwher paýhasyndan dörän «Enä tagzym — mukaddeslige tagzym» kitaby esasynda «Ene — döwletlilik» atly bäsleşik yglan edildi.

Welaýatymyzda Halkara zenanlar gününe bagyşlanyp geçirilýän baýramçylyk dabaralary bir-birine ulaşyp, ýatdan çykmajak şatlykly pursatlara beslendi. Halkyň Arkadagly zamanasy ýylynda Halkara zenanlar güni mynasybetli şäherimiziň “Goşa gumry” toý mekanynda welaýatymyzyň medeniýet we sungat ussatlarynyň aýdym-sazly baýramçylyk konserti boldy. Oňa edara-kärhanalarda, jemgyýetçilik guramalarynda zähmet çekýän zenanlarymyz, gyz-gelinler il sylagly, süýji dilli enelerimiz gatnaşdylar.

Mährijemal AŞYROWA,
Bäherden etrabyndaky 4-nji çagalar bagynyň terbiýeçisiniň kömekçisi:

Änew şäherindäki Medeniýet öýünde hormatly Prezidentimiziň Permany esasynda, Türkmenistanyň «Ene mähri» diýen hormatly adyna mynasyp bolan köp çagaly eneleri sylaglamak dabarasy geçirildi. Dabarany welaýat häkimligi, welaýatymyzyň jemgyýetçilik guramalary hem-de Medeniýet müdirligi bilelikde gurady.

Под таким девизом проходят праздничные мероприятия, посвящённые Международному женскому дню 8 Марта.

Şu gün paýtagtymyzda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň başlangyjy boýunça “Bagtyýarlyk baharynyň şekillendiriş sungatyndaky waspy” atly halkara maslahat we sergi öz işine başlady. Ol Halkara zenanlar gününe bagyşlandy.

Söwda-senagat edarasynda guralan forumda suratkeşleriň, zergärleriň işleriniň, amaly-haşam sungatynyň önümleriniň sergisi ýaýbaňlandyryldy.

Pages

© TÜRKMENISTANYŇ ZENANLAR BIRLEŞIGINIŇ MERKEZI GEŇEŞI zenan.gov.tm 2012-2022      Email: tzb@online.tm