2021-nji ýyl,
«Türkmenistan – parahatçylygyň
we ynanyşmagyň Watany» ýyly

Geçirilýän çäreler

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe hormatly Prezidentimiziň baştutanlygynda eşretli durmuşyň hözirini görüp, yhlasly zähmet çekýän eli çeper türkmen gelin-gyzlarynyň sarpasy belent tutulýar. Şeýle bagtyýar döwrümizde ata-babalarymyzdan miras galan milli däp-dessurlarymyza, edim-gylymlarymyza, urp-adatlarymyza uly üns berilýär. Nepis nagyşlary döretmekde öz ussatlyklaryny, ukyp-başarnyklaryny görkezmek arkaly ýaşlarda milli
lybaslarymyza bolan höwesi has-da artdyrmak maksady bilen türkmen zenanlarynyň arasynda bäsleşikler guralýar.

Ak bugdaý etrabynyň Gämi oba Medeniýet öýünde «Türkmenistan — Bitaraplygyň mekany» ýyly mynasybetli baýramçylyk duşuşygy geçirildi. «Zeminiň zynaty — zenanlar» atly bu dabara Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň Ahal welaýat bölümi, Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň welaýat birleşmesi hem-de welaýat Medeniýet müdirligi tarapyndan bilelikde guraldy.

Go­laý­da «Gü­lüň owa­dan!» ady bi­len ge­çi­ri­len bäs­le­şiginiň welaýat tapgyry Mil­li «Ak bugdaý» mu­ze­ýin­de ýaý­baň­lan­dy. Ony Türk­me­nis­ta­nyň Ze­nan­lar bir­le­şi­gi­niň Mer­ke­zi Ge­ňe­şi hemde Türk­me­nis­ta­nyň Kär­deş­ler arka­la­şyk­la­ry­nyň Mil­li mer­ke­zi bi­lelik­de yg­lan et­di.

«Ak bugdaý» muzeýinde «Zenan kalbyndan dörän nepislik nusga bolup galsyn ilden illere» atly bäsleşigiň welaýat tapgyry geçirildi. Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Milli merkeziniň, Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň Merkezi Geňeşiniň hem-de Türkmenistanyň Dokma senagaty ministrliginiň ýurdumyzyň dokmaçy gelin-gyzlarynyň arasynda bilelikde yglan eden bäsleşiginiň nobatdaky tapgyryna welaýatymyzda hereket edýän dokma senagatyna degişli kärhanalaryň işgärleri gatnaşdy.

Her bir sungat ýönekeý zatlardan başlanýar. Ene-mamalarymyz el hünärini nesilden-nesle geçirip, dowam etdiripdirler. Wagtyň geçmegi bilen olar täze öwüşginlere beslenip, gitdigiçe kämilleşdirilipdir. Häzirki wagtda türkmen zenanlarynyň döreden sungaty halkymyzyň milli buýsanjyna öwrülip, döwrümiziň ösüşleri bilen sazlaşýar. Muny üstümizdäki «Türkmenistan—Bitaraplygyň mekany» ýylynda zenanlaryň arasynda geçirilen keçe bäsleşigi hem açyk-aýdyň görkezdi.

Şeýle at bilen Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň Merkezi geňeşiniň, Kärdeşler arkalaşyklarynyň Milli merkeziniň bilelikde ýylyň-ýylyna yglan edýän bäsleşiginiň deslapky tapgyrlary dowam edýär. Golaýda TZB-niň Daşoguz şäher guramasynyň guramagynda bu bäsleşigiň şäher tapgyry hem baý many-mazmunly, ýokary guramaçylyk derejesinde geçirildi.

Pages

© TÜRKMENISTANYŇ ZENANLAR BIRLEŞIGINIŇ MERKEZI GEŇEŞI zenan.gov.tm 2012-2021      Email: tzb@online.tm