Türkmen Milli tagamlary

Il arasyndaky aýtgylarda unaş barada şeýle setirler bar:

Unaş içip bolynçaň.

Ýarma ýatyp turynçaň.

Köje-göçüp gonynçaň.

 

Şeýle-de bolsa, unaş türkmeniň milli tagamlarynyň arasynda naýbaşylarynyň biri hasaplanylýar. Şonuň üçin-de, unaşa halkymyzda begler aşy hem diýilýär. Munuň, hakykatdan hem, şeýledigine halk hazynasynda öz mynasyp ornuny tapan şu aýtgylar hem şaýatlyk edýär:

 

Unaş — begler aşy.

Belke onuň gardaşy.

Keçi bilen bulamak,

Ýalta aýalyň işi.

 

Türkmen toýlarynyň-toý saçagynyň esasy bezegi, naz-nygmatlaryň seresi çelpek bilen gatlama hasaplanýar.

Ir döwürde daýhançylyk bilen meşgullanyp ýören adam bolupdyr. Häsiýeti boýunça ol diýseň gagal, gaharjaň adam eken. Onuň at dakman iýen nahary, geýen geýimi, alan harydy az bolupdyr. Garaz, onuň göwnüne ýaraýmak gaty kyn düşüpdir. Ýöne, köplenç, onuň aýdany ugruna-da bolupdyr. Ol ähli zadyň gowy, kemsiz ýerine ýetirilmegini isläpdir. Onuň aýaly welin, zähmetsöýer, ýuwaş aýal eken. Adamsy näçe iňre, gagal we gaharjaň bolsa-da, onuň göwnüne ýetjek bolup, aranyny, ýadanyny bilmändir. Maşgalanyň abraýy diýip ir-ertirden gijagşama çenli hyzmat edip, wagtyň nähili geçendigini-de bilmändir.

Ir döwrüň kitaplarynyň birinde, ýagny Abu Osman Jahyzynyň eserinde dograma barada şeýle setirler bar:

Dograma geldi saçaga.

Üstünde ýag, akan etler.

Iň gowusy düýäniňki.

Tagamy agzyňdan gitmez.

 

Halkymyzyň eý görüp gelýän tagamlarynyň arasynda iň gadymylarynyň biri-de pişmedir. Türkmeniň pişmesiz toýy ýok diýsek, megerem, hakykatdan daş düşmesek gerek. Şonuň üçin-de, milli tagamlarymyz baradaky söhbedimizi pişmeden başlamagy göwne makul hasap etdik.

Gerekli

önümler:

1 kg smorodina,

1kg alma, şeker.

Pages

© TÜRKMENISTANYŇ ZENANLAR BIRLEŞIGINIŇ MERKEZI GEŇEŞI zenan.gov.tm 2012-2023      Email: tzb@online.tm