2022-nji,
"Halkyň Arkadagly Zamanasy"

Türkmen Milli tagamlary

Gerekli önümler: 1 kg ýer tudanasy, 500 gr

(2 bulgur) şeker.

Ýer tudanasyny süzgüçde goýup, sowuk suwda ýuwmaly. Soň onuň kök ýapragyny aýyrmaly. Ýertudanasyny çuňňur saja atyp, üstüne şeker guýup, 3 sagat goýmaly. Sajy aram otda goýmaly we şekeri ereýänçä bulamaly. Ýer tudanasyny ýuwaşlyk bilen 1-2 minut gaýnatmaly we sajy otdan aýryp, 5-6 sagat goýmaly (miweler dargamaz ýaly).

Gow­ka­ly pa­law taý­ýar­la­mak üçin il­ki se­miz go­ý­nuň de­ri­si­ni gyz­gyn su­wa ba­ty­ryp, ýü­ňü­ni ýo­lup, aras­sa­la­ma­ly. Ýü­ňü­ni do­ly aras­sa­lap bo­lan­dan soň, ot­da (tam­dyr­da ýa-da ojak­da) çaw­la­ma­ly. Ot­da çaw­la­nan de­ri­ni ýy­ly suw­da bir­nä­çe ge­zek ýu­wup, aras­sa­lap, maý­da­ja bö­lek­le­re bö­lüp, duz­la­ma­ly. Duz­da bir sa­gat çe­me­si du­ran­dan soň, de­ri­ni ga­zan­da ba­tar-bat­maz suw­da gaý­nat­ma­ly. De­ri suw­da tä biş­ýän­çä gaý­na­dyl­ýar.

Gerekli önümler: 300-400 g üwelen et, 1 kelem, 2 düýp sogan, 1 käse tüwi, 1 käşir, 1 bolgar burçy, 2 sany ýeralma, duz, gara burç.

Dolamany bişirmek üçin, ilki bilen, etini taýýarlamaly. Ulurak gaba üwelen eti salmaly. Sogany ownuk dogramaly. Tüwini arassalap, ýuwmaly. Bu önümleriň ählisini goşup, duzlamaly, gara burç atyp, garmaly.

Eti hem-de ýagy ownuk dogramaly. Sogany arassalamaly. Eger sogan öte ajydyr öýtseňiz, 10 minut çemesi sowuk suwda goýmaly. Bellenen wagt geçensoň, soganlary ownuk dogramaly. Dogralan önümleri birikdirmeli-de, geregiçe duz, burç atmaly. Mantynyň hurşy gurak bolmaz ýaly, oňa birazrak suw guýsaň hem bolýar. (Mantynyň etli hurşuna ownuk dörtburçluklar görnüşinde dogralan ýeralma ýa-da kädi hem goşsaň, tagamly bolýar.)

Indi bolsa, mantynyň hamyryny ýugurmaly. Uny eläp, oňa duz hem-de bir ýumurtga goşup ýugurmaly. Hamyry zuwalalara bölüp, 15 minut çemesi desmala dolap goýmaly.

Gerekli önümler:
1-2 sany lawaş, 300 g kelem, 2 sany pomidor, 200 g şöhlat, 100 g peýnir, maýonez hem-de ketçup.
Lawaşy iki, üç sany bölege bölmeli. Her bölegine maýonez çalmaly. Şöhlady, kelemi, pomidory inçejik bölejiklere bölüp dogramaly, garmaly.
Dogralan önümleri lawaşyň böleklerine ýerlemeli. Olaryň üstüne gyrgyçdan geçirilen peýniri sepelemeli, bir çaý çemçe ketçup çalmaly. Soňra lawaşyň bölejiklerini bukja görnüşinde «bükmeli».
Taba iki nahar çemçe ösümlik ýagyny guýmaly-da, taýýar bolan «bukjalaryň» her tarapyny 4 minut çemesi bişirmeli.

Gerekli önümler: 600 g towuk eti, 100 g nohut, 1 düýp sogan, 2 sany käşir, 1 sany ýeralma, 70 g ösümlik ýagy, duz, burç.
Hamyry üçin gerekli önümler: 1,5 bulgur un, 2 sany ýumurtga, 2-3 diş sarymsak, 2 nahar çemçesi ösümlik ýagy, duz.

Pages

© TÜRKMENISTANYŇ ZENANLAR BIRLEŞIGINIŇ MERKEZI GEŇEŞI zenan.gov.tm 2012-2022      Email: tzb@online.tm