2022-nji,
"Halkyň Arkadagly Zamanasy"

Türkmen Milli tagamlary

Gerekli önümler:
300 g et, 2 sany käşir,
200 g leňňeç taýajyklary, 1 düýp sogan, 250 g gaplanan mekge,
150 g maýonez, duz, burç.
Eti otluçöp görnüşinde kesip gowurmaly. Artykmaç ýagy siňer ýaly kagyz desmala çykarmaly. Käşiri duzly suwda gaýnatmaly. Bişensoň, arassalamaly. Soňra käşiri hem-de leňňeç taýajyklaryny otluçöp, sogany bolsa, inçejik tegelejikler görnüşinde dogramaly. Ýokarda agzalan önümleriň hemmesini birikdirmeli hem- de gaplanan mekgäni goş- maly. Iň soňunda işdäaçara maýonezi goşup garmaly.

Pages

© TÜRKMENISTANYŇ ZENANLAR BIRLEŞIGINIŇ MERKEZI GEŇEŞI zenan.gov.tm 2012-2022      Email: tzb@online.tm