2022-nji,
"Halkyň Arkadagly Zamanasy"

Ahal welaýaty

Dünýä giňişliginde işjeň halkara hyzmatdaşlyk syýasatyny durmuşa geçirýän Garaşsyz, baky Bitarap Türkmenistan türki dilli ýurtlar bilen gatnaşyklaryň giňeldilmegine uly üns gönükdirýär. Türki dilli ýurtlaryň halklary bilen türkmen halkyny taryhy köklerimiziň umumylygy, asyrlaryň jümmüşine uzap gidýän medeni we ruhy däpler baglanyşdyrýar. Häzirki döwürde Türkmenistan TÜRKSOÝ guramasynyň işjeň agzalarynyň biri bolup, medeni mirasyň goralyp saklanmagyna, türki dilli halklaryň arasynda doganlyk gatnaşyklaryň ösdürilmegine aýratyn ähmiýet berilýär.

Большой той, славящий щедрость туркменской земли, венчающий труд дайхан, пришёл на туркменскую землю. В этом году земледельцы получили богатые урожаи хлеба и хлопка, фруктовых, бахчевых, овощей, создав изобилие на рынках страны и ещё раз подтвердив, что трудолюбие дайхан, щедрость земли-кормилицы безграничны, как и любовь тружеников села к родной земле.

 

АХАЛ

Bäherden etrabyndaky orta mekdepleriň okuwçylary «Türkmenistan — ruhubelentligiň we sagdynlygyň ýurdy» atly XII spartakiadanyň çäginde sportuň dürli görnüşleri boýunça guralýan ýaryşlara ruhubelentlikde gatnaşýar. Agzalan spartakiadanyň çäginde geçirilen woleýbol ýaryşyna mekdepleriň aglabasyndan toparlar gatnaşyp, sport ussatlygyny görkezdi.

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe hormatly Prezidentimiziň halkymyzyň milli mirasyny, gymmatlyklaryny gorap saklamakda, şöhratyny dünýä ýaýmakda durmuşa geçirýän işlerinden ugur alnyp ýurdumyzyň çar ýanynda medeni-köpçülik çäreleri, wagyz-nesihat duşuşyklarydyr bäsleşikler yzygiderli geçirilýär. Ýakynda Ak bugdaý etrabynyň Gämi oba Medeniýet öýünde geçirilen «Keşdeli gül bossanym, jan Watan Türkmenistan» atly aýdym-sazly öwüt-nesihat duşuşygy hem şeýle çäreleriň biri boldy.

Altyn güýzüň bereketli hasyly bolan pagtany çalt we zaýasyz ýygnap almakda Sarahs etrabynyň A.Tekäýew adyndaky daýhan birleşiginiň hasyl ussatlarynyň belent sepgitleri eýelemek ugrundaky alyp barýan yhlasly işleriniň netijesi etrabyň beýleki kärendeçilerine nusga alarlykly. Hojalygyň zähmet adamlary «Halkyň Arkadagly zamanasy» ýylynda 3077 gektar ýere gowaça ekip, ol meýdandan 6295 tonna hasyl almagy maksat edinip, ýygymy ýokary guramaçylykda alyp barýarlar.

«Ýagşy niýet — ýarym döwlet». Ýagşylyk — bagta ýetmegiň, yrylmaz rysgal-berekede eýe bolmagyň we sogap gazanmagyň ýeke-täk ýoly. Hut şonuň üçin pederlerimiz il-güne ýagşylyk etmegiň hem-de kalbyňda ýagşy niýet-islegleri jemlemegiň ähmiýeti barada bize gymmatly pähim-paýhaslary miras galdyrypdyrlar. Ýagşylygy bilen ýalkanyp, sogaply işleri bilen alkyşlanylan pederlerimiziň görüm-göreldesiniň, edep-terbiýesiniň mynasyp dowam etdirilmegi şu günki ýaşlaryň mukaddes borjudyr.

Pages

© TÜRKMENISTANYŇ ZENANLAR BIRLEŞIGINIŇ MERKEZI GEŇEŞI zenan.gov.tm 2012-2022      Email: tzb@online.tm