2022-nji,
"Halkyň Arkadagly Zamanasy"

Ahal welaýaty

Hormatly Prezidentimiziň «Ýurdumyzyň döwleti dolandyryş edaralarynda, halk hojalygynyň dürli pudaklarynda, ylymda, bilimde, medeniýetde, jemgyýetçilik işlerinde we beýleki ugurlarda zenanlarymyzyň yhlasly zähmetleri bilen mähriban Watanymyzyň gülläp ösmegi, dünýäde parahatçylyk we halklaryň dost-doganlygy ugrunda amala aşyrylýan beýik işlerimize özleriniň mynasyp goşantlaryny goşýarlar. Şonuň üçin hem bu gün Garaşsyz döwletimizde olaryň sylag-sarpasy, abraý-mertebesi belentdir» diýen sözleri bu gün zenanlaryň ýüreklerine egsilmez buýsanç duýgularyny berýär.

Hal­ka­ra ze­nan­lar gü­ni myna­sy­bet­li Türk­me­nis­ta­nyň Ze­nan­lar bir­le­şi­gi­niň Mer­kezi Ge­ňe­şi, Türk­me­nis­ta­nyň Kär­deş­ler ar­ka­la­şyk­la­ry­nyň Mil­li mer­ke­zi hem-de Türkme­nis­ta­nyň Dok­ma se­na­ga­ty mi­nistr­li­gi ta­ra­pyn­dan yg­lan edi­len «He­mi­şe­lik Bi­ta­rap Diýa­ryň çe­per el­li ze­nan­la­ry» at­ly bäs­le­şi­giň ýer­li tap­gyr­lary do­wam ed­ýär. El hü­nä­ri­ne ez­ber zenanlaryň ara­syn­da­ky bu bäs­le­şik we­la­ýa­ty­myz­da gu­ra­ma­çy­lyk­ly we tä­sir­li ge­çiril­ýär.

Täze, 2020-nji ýyl baýramçylygyna bagyşlanyp, Ak bugdaý etrabynyň çägindäki “Nowruz ýaýlasynyň ak öýi” binasynyň köpçülikleýin çäreleriniň geçýän desgasynda dabara geçirildi. Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň welaýat birleşmesiniň hem-de Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň welaýat bölüminiň bilelikde guramagynda geçirilen dabara aýratyn ruhubelent joşguny bilen alamatlandy. Oňa halk hojalygynyň dürli pudaklarynda, edara-kärhanalarda işleýän öňdebaryjy zähmetkeşler, jemgyýetçilik guramalarynyň wekilleri gatnaşdy.

Türkmen milli halyçylyk sungatynyň ÝUNESKO-nyň Adamzadyň maddy däl medeni mirasynyň sanawyna girizilmeginiň şanyna Änew şäherindäki "Bagt ýyldyzy" toý mekanynda milli öwüşgine beslenen dabara geçirildi. Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň welaýat birleşmesiniň, Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň welaýat bölüminiň hem-de welaýat medeniýet müdirliginiň bilelikde guramagynda geçirilen bu dabara ezber halyçylarymyzdan başgada halk hojalygynyň dürli pudaklarynda zähmet çekýän öňdebaryjy gelin-gyzlar hem-de mährem eneler gatnaşdy.

Türkmen milli halyçylyk sungatynyň ÝUNESKO-nyň Adamzadyň maddy däl medeni mirasynyň sanawyna girizilendigi hakdaky şatlykly habar welaýatymyzyň uludan-kiçä ähli ilatyny begendirdi. Täze ýyl baýramçylygynyň öňüsyrasynda gelip gowşan bu hoş habaryň şanyna welaýat merkezindäki Milli «Ak bugdaý» muzeýinde dabaraly maslahat geçirildi. «Haly — halkymyzyň gözellik dessany» ady bilen geçirilen bu dabaraly maslahaty Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň welaýat birleşmesi hem-de Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň welaýat bölümi bilelikde gurady.

Ýurdumyzda uludan toýlanjak Halkara Bitaraplygyň 24 ýyllyk baýramynyň barha ýakynlaşýan günlerinde, eziz Watanymyzyň ähli künjeklerinde aýdym-sazly dabaralar, sport çäreleri, dürli bäsleşikler yzygiderli geçirilýär. Ýakynda Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Tejen etrap birleşmesiniň guramagynda Tejen şäherdäki «Bagt ýoly» toý mekanynda geçirilen dabara hem şanly toýa bagyşlandy. «Bitarap Watanym — Türkmenistanym» ady bilen geçirilen dabara il sylagly ýaşulular, mährem eneler hem-de kärdeşler arkalaşyklarynyň işjeň agzalary gatnaşdylar.

Pages

© TÜRKMENISTANYŇ ZENANLAR BIRLEŞIGINIŇ MERKEZI GEŇEŞI zenan.gov.tm 2012-2022      Email: tzb@online.tm