2022-nji,
"Halkyň Arkadagly Zamanasy"

Ahal welaýaty

Gah­ry­man Ar­ka­dagy­my­zyň «Türkme­niň döw­let­li­lik ýö­rel­ge­si» at­ly aja­ýyp ki­ta­byn­da go­ja­man ta­ry­hyň öw­rüm­li ýolla­ryn­da hal­ky­my­zyň dö­re­den hem-de asyr­larbo­ýy sün­nä­läp, dur­mu­şy­nyň aýryl­maz bö­le­gi­ne öw­rü­len däp-des­sur­la­ry, edim-gy­lym­la­ry ha­kyn­da diý­seň ma­ny­ly, çuň maz­mun­ly söh­bet açyl­ýar.

Kaka etrabynyň Medeniýet öýünde wagyz-nesihat duşuşygy geçirildi. Hormatly Prezidentimiziň şu ýylyň 4-nji iýunynda sanly ulgam arkaly geçiren Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisiniň barşynda gelingyzlaryň arasynda wagyz-nesihat çärelerini işjeňleşdirmegiň wajypdygy barada aýdanlaryndan ugur alnyp, welaýat häkimligi, Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahaty hem-de Mejlisi tarapyndan guralan duşuşyga etrabyň edara-kärhanalarynda zähmet çekýän gelin-gyzlar, şeýle-de mährem eneler gatnaşdy.

Durşy bilen mähir-muhabbete ýugrulan özboluşly mirasymyz halkymyzyň döreden ruhy hazynasy hasaplanylýar. Gahryman Arkadagymyzyň tagallasy bilen bagtyýar zamanamyzda atalarymyzdan enelerimizden miras galan bu asylly ýol-ýörelgeleri alyp barmak, öwrenmek we nesillerimize ýetirmek üçin uly mümkinçilikler döredilendir. Türkmen halkynyň döreden we şu güne ýetiren bu gymmatlyklary örän ähmiýetliligi bilen tapawutlanýar. Sebäbi bu mukaddeslikler adamlary bir-birine ýakynlaşdyrýar, mähriban edýär hem-de nesillerde oňat häsiýetleri terbiýeleýär.

Şeýle at bilen Tejen etrap häkimliginiň mejlisler zalynda wagyz-nesihat duşuşygy geçirildi. Oňa etrabyň edara-kärhanalarynda zähmet çekýän işgärler, geňeşlikleriň arçynlary, jemgyýetçilik guramalarynyň wekilleri, il sylagly ýaşulular hem-de mährem eneler gatnaşdy. Duşuşykda etrap häkiminiň orunbasary, Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň etrap bölüminiň başlygy Gülşirin Gandymowa, etrabyň Garaşsyzlyk oba geňeşliginiň ýaşaýjysy, mährem ene Göwher Aşyrberdiýewa, etrap bilim bölüminiň hünärmeni Amangül Hümmedowa dagy çykyş etdiler.

Gökdepe etrabynyň Babarap obasyndaky Toý mekanynda dabaraly maslahat geçirildi. Welaýat häkimliginiň, Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň welaýat bölüminiň, welaýat Medeniýet müdirliginiň hem-de Gökdepe etrabynyň jemgyýetçilik guramalarynyň bilelikde guramagynda geçirilen dabara halk hojalygynyň dürli pudaklarynda zähmet çekýän işeňňir zenanlar we mährem eneler gatnaşdy.

Pages

© TÜRKMENISTANYŇ ZENANLAR BIRLEŞIGINIŇ MERKEZI GEŇEŞI zenan.gov.tm 2012-2022      Email: tzb@online.tm