2022-nji,
"Halkyň Arkadagly Zamanasy"

Ahal welaýaty

Ýakynda Änew şäherindäki Milli «Ak bugdaý» muzeýinde «Arkadag paýhasyndan ady dünýä dolan türkmen halysy» atly bäsleşigiň welaýat tapgyry geçirildi. Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň Merkezi Geňeşi, Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Milli merkezi hem-de «Türkmenhaly» döwlet birleşigi tarapyndan ýurdumyzyň halyçy zenanlarynyň arasynda yglan edilen baýramçylyk bäsleşiginiň bu tapgyryna onuň ýerli tapgyrlarynyň ýeňijileri gatnaşdy. Bäsleşige gatnaşyjy halyçy zenanlar muzeý gymmatlyklary bilen tanyşdylar.

Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň welaýat birleşmesi hem-de Türkmenistanyň Zenanlar bir-leşiginiň welaýat bölümi tarapyndan Halkara zenanlar güni mynasybetli gyzykly çäreler geçirilýär. Gök-depe etrabynyň Yzgant şäherçesiniň Mälikguly Berdimuhamedow adyndaky Medeniýet köşgünde ge-çirilen baýramçylyk dabarasy hem şeýle dabaralaryň biri boldy. Welaýat Medeniýet müdirligi bilen bile-likde guralan dabara bagtyýar zenanlar gatnaşdy. Şanly senä bagyşlanan dabara gatnaşyjylar ol ýerde giň gerimde ýaýbaňlandyrylan milli öwüşginli sergi bilen tanyşdylar.

Gökdepe etrap merkezindäki Medeniýet köşgünde Halkara zenanlar güni mynasybetli gelin-gyzlara döwlet Baştutanymyzyň pul sowgatlaryny gowşurmak mynasybetli dabara geçirildi. Welaýat häkimligi-niň hem-de Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň welaýat Geňeşiniň bilelikde guramagynda geçirilen dabara welaýat häkimliginiň başlangyç hünär okuw mekdeplerinde hem-de we-laýat Ýörite sungat mekdebinde bilim alýan talyp gelin-gyzlar, şeýle-de jemgyýetçilik guramalarynyň wekilleri gatnaşdylar.

Golaýda Gökdepe etrabyndaky 14-nji orta mekdepde «Gahryman Arkadagyň kitaby — umumadamzat gymmatlygy» atly bäsleşigiň etrap tapgyry geçirildi. Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň etrap birleşmesiniň, Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň etrap bölüminiň hem-de etrabyň medeniýet bölüminiň bilelikde guramagynda bolan bäsleşige etrabyň edara-kärhanalarynda dürli kärde zähmet çekýän zenanlar gatnaşdy.

Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Milli merkeziniň, Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň Merkezi Geňeşiniň hem-de ýurdumyzyň Dokma senagaty ministrliginiň bilelikde yglan eden «Arkadagly Diýarda gözelligiň nusgasy — dokmaçy gelin-gyzlar» atly bäsleşigiň etrap tapgyrlary welaýatymyzda guramaçylykly geçirildi. Halkara zenanlar güni mynasybetli yglan edilen bäsleşige dokma senagaty kärhanalarynda zähmet çekýän gelin-gyzlar işjeň gatnaşdy. BÄHERDEN.

«Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» ýylynyň häzirki taryhy günlerinde Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň Merkezi Geňeşi tarapyndan ýurdumyzyň zenanlarynyň arasynda yglan edilen “Ýylyň zenany” atly bäsleşigiň şäherdir etrap tapgyrlary welaýatymyzda guramaçylykly dowam edýär.

Pages

© TÜRKMENISTANYŇ ZENANLAR BIRLEŞIGINIŇ MERKEZI GEŇEŞI zenan.gov.tm 2012-2022      Email: tzb@online.tm