2022-nji,
"Halkyň Arkadagly Zamanasy"

Ahal welaýaty

Ýakynda Änew şäherindäki Milli «Ak bugdaý» muzeýinde «Zenan kalbyndan dörän nepislik nusga bolup galsyn ilden illere» atly bäsleşigiň welaýat tapgyry geçirildi. Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Milli merkeziniň, Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň Merkezi Geňeşiniň hem-de Türkmenistanyň Dokma senagaty ministrliginiň ýurdumyzyň dokmaçy gelin-gyzlarynyň arasynda bilelikde yglan eden bäsleşiginiň nobatdaky tapgyryna welaýatymyzda hereket edýän dokma senagatyna degişli kärhanalaryň işgärleri gatnaşdy.

AHAL. We­la­ýat mer­ke­zin­dä­ki «Ak bug­daý» muze­ýin­de «Mil­li mi­ra­syň göz­ba­şy» atly ser­gi-da­ba­ra ge­çi­ril­di.

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe, hormatly Prezidentimiziň saýasynda zenanlar aýratyn uly hormata mynasypdyr. Ýurdumyzda işlemäge, eşretli durmuşda ýaşamaga, döretmäge, bilim almaga, hünär öwrenmäge bolan mümkinçilikler her birimiziň göwün guşumyzy ganatlandyrýar. Zenanlaryň zähmeti, durmuşy we dynç almagy, olaryň syýasy, ykdysady we jemgyýetçilik durmuşynyň ähli ugurlaryna gatnaşmagy üçin ykrar edilen oňaýly kanunçylyk kadalary döwletimizde zenanlaryň uly alada bilen gurşalýandygynyň subutnamasydyr.

Hormatly Prezidentimiz ýurdumyzyň welaýatlary boýunça amala aşyran iş saparlarynyň barşynda çöregiň, tamdyryň mukaddesligi, tamdyra çörek ýapmagyň mukaddes iş hasaplanylýandygy, halkymyzyň dürli görnüşli çörek önümlerini we tagam taýýarlamakda nusgalyk ýolunyň bardygy, şeýle-de zenanlaryň yhlasly tagallasy netijesinde nusgalyk el hünärleriň ösdürilýändigi, nusgalyk ýörelgeleriň nesilden-nesle geçirilip, barha kämilleşdirilýändigi hem-de ýagşy dessurlaryň mundan beýläkde dowam etdirilmelidigi bilen baglanyşykly aýdanlary bagtyýar halkymyzyň, aýratyn-da, türkmen zenanlarynyň göwün guşuny

Ata Wa­ta­ny­myz­da mäh­ri­ban ene-ma­ma­la­ry­my­za, ge­lingyz­la­ry­my­za sar­pa goý­mak, ola­ryň mer­te­be­si­ni be­lent tutmak, edep-ek­ra­my­na, durmuş ýö­rel­ge­le­ri­ne aý­ra­tyn söý­gi we hor­mat bi­len ga­ramak müň­ýyl­lyk­lar­dan göz­baş alyp gaýd­ýar.

Änew şä­he­rin­de ýer­leş­ýän Türkme­nis­ta­nyň Mil­li “Ak bug­daý” muze­ýin­de “Ar­ka­dag­ly he­mi­şe­lik Bi­tarap ýur­duň buý­sanç­ly ze­nan­la­ry” ady bi­len mas­la­hat ge­çi­ril­di. Ahal we­la­ýat hä­kim­li­gi­niň, Türk­me­nista­nyň Kär­deş­ler ar­ka­la­şyk­la­ry­nyň we­la­ýat bir­leş­me­si­niň, Türk­me­nista­nyň Ze­nan­lar bir­le­şi­gi­niň Ahal we­la­ýat bö­lü­mi­niň bi­le­lik­de gu­rama­gyn­da ge­çi­ri­len mas­la­ha­ta zenan­lar gu­ra­ma­sy­nyň işeň­ňir ag­zala­ry, eda­ra-kär­ha­na­lar­da zäh­met çek­ýän ze­nan­lar, mäh­rem ene­ler hem-de ta­lyp gyz­lar gat­naş­dy.

Pages

© TÜRKMENISTANYŇ ZENANLAR BIRLEŞIGINIŇ MERKEZI GEŇEŞI zenan.gov.tm 2012-2022      Email: tzb@online.tm