2022-nji,
"Halkyň Arkadagly Zamanasy"

Alym zenanlary

Türkmenistanyň Gahrymany Gözel Şagulyýewa bagyşlanýar

(poema-oda)

Arkadaga alkyşlydyr,
Gözel halypaly ýyllar!
Serdar Ogla alkyşlydyr,
Gözel halypaly ýyllar!

Darkaş gurup şygyr bilen,
Joşar jiger-bagyr bilen,
Aýakdaşdyr döwür bilen,
Gözel halypaly ýyllar!

Ösüp ulala-ulala,
Kän bakandyr demir ýola,
Nusgalykdyr ömür ýola,
Gözel halypaly ýyllar!

Birleşen Milletler Guramasynyň Ösüş maksatnamasy 25 ýyldan gowrak wagt bäri Türkmenistan bilen hyzmatdaşlyk edýär. Şunda sebitde parahatçylygy we howpsuzlygy berkitmek, ykdysadyýeti diwersifikasiýa ýoly, sanly ulgam arkaly ösdürmek, adam hukuklarynyň milli ulgamyny kämilleşdirmek, saglygy goraýşy, durmuş goraglylygyny ösdürmek, daşky gurşawy, howanyň üýtgemegi, energiýa tygşytlylygy meselelerinde hem-de beýleki köp ugurlar boýunça durnukly ösüşi üpjün etmekde ýurduň esasy hyzmatdaşlarynyň biri bolup durýar.

Durmuşda ynsan üçin juda süýji hem ýakymly pursatlar bolýar. Säher bilen iki eliňi gursagyňa goýup: «Alnym Käbä, ýüzüm kybla...» diýip, gaýtalanýan sözlerden soň, ynsan gysgajyk pursatlyk şol mukaddes saýylýan Käbä ýeten ýaly ýakymly duýgulara gaplanýar. Munuň özi biziň her birimiziň hyýalymyzda, duýgularymyzda, arzuwlarymyzda mukaddes saýylýan Käbä zyýarat etmäge, Muhammet pygamberiň nazary düşen topragyny alnymyza togap etmäge ymtylyşyň beýanydyr.

Düýn — 25-nji iýunda Medeniýet hepdeliginiň çäklerinde Mary welaýat kitaphanasynda «Türkmenistan — ÝUNESKO: Diýardan ýaýran ýollar» atly şygar astynda «Asyrlara ýaň salýan türkmen mirasy» atly maslahat geçirildi. Maslahata gatnaşyjylar, ilki bilen, bu ýerde guralan sergä syn etdiler.

2022-nji ýylyň 6-njy iýunynda ýurdumyzyň Jemgyýetçilik guramalarynyň merkezi binasynda Birleşen Milletler Guramasynyň Baş sekretarynyň birinji orunbasary, BMG-niň Durnukly ösüş boýunça toparynyň başlygy hanym Amina Mohammediň Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň ýanyndaky Işewür zenanlaryň Merkeziniň agzalary, hem-de BMG-niň maksatnamalaryny we taslamalaryny ýurdumyzda amala aşyrmakda işjeň gatnaşýan “Keýik okara” we “Ýeňme” jemgyýetçilik guramalarynyň wekilleri bilen duşuşygy geçirildi.

 

Şu Düzgünnama “Görnükli alym zenan” atly bäsleşigi geçirmegiň şertlerini we tertibini kesgitleýär.

Bäsleşigiň maksady

© TÜRKMENISTANYŇ ZENANLAR BIRLEŞIGINIŇ MERKEZI GEŇEŞI zenan.gov.tm 2012-2022      Email: tzb@online.tm