2022-nji,
"Halkyň Arkadagly Zamanasy"

Alym zenanlary

Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň Merkezi Geňeşiniň, Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Milli merkeziniň ýurdumyzyň welaýatlarynda geçirýän «Buýsanç bilen Watanymyzyň belent ösüşlerine tarap» atly maslahaty möhüm meseleleri öz içine alýar. Bu maslahat golaýda welaýatymyzyň Oguzhan etrabynyň medeniýet merkezinde hem-de welaýat kitaphanasynda ýokary derejede we işjeň ýagdaýda geçirildi.

Dogandyr merdim meniň

Men artyk sözlemäýin,
ýetikdir derdim meniň,
Ýol söküp gözlemäýin,
dogmandyr merdim meniň.
Öz setirlerimden.

Gysylma ýüregim,
dogandyr Merdiň,
Bir ajaýyp Ene dünýä inderdi.
Il bagtyna berilendir Ägirdiň,
Senem birýanlygna atansyň derdi.

Türkmenistanyň Gahrymany Gözel Şagulyýewa bagyşlanýar

(poema-oda)

Arkadaga alkyşlydyr,
Gözel halypaly ýyllar!
Serdar Ogla alkyşlydyr,
Gözel halypaly ýyllar!

Darkaş gurup şygyr bilen,
Joşar jiger-bagyr bilen,
Aýakdaşdyr döwür bilen,
Gözel halypaly ýyllar!

Ösüp ulala-ulala,
Kän bakandyr demir ýola,
Nusgalykdyr ömür ýola,
Gözel halypaly ýyllar!

Birleşen Milletler Guramasynyň Ösüş maksatnamasy 25 ýyldan gowrak wagt bäri Türkmenistan bilen hyzmatdaşlyk edýär. Şunda sebitde parahatçylygy we howpsuzlygy berkitmek, ykdysadyýeti diwersifikasiýa ýoly, sanly ulgam arkaly ösdürmek, adam hukuklarynyň milli ulgamyny kämilleşdirmek, saglygy goraýşy, durmuş goraglylygyny ösdürmek, daşky gurşawy, howanyň üýtgemegi, energiýa tygşytlylygy meselelerinde hem-de beýleki köp ugurlar boýunça durnukly ösüşi üpjün etmekde ýurduň esasy hyzmatdaşlarynyň biri bolup durýar.

Durmuşda ynsan üçin juda süýji hem ýakymly pursatlar bolýar. Säher bilen iki eliňi gursagyňa goýup: «Alnym Käbä, ýüzüm kybla...» diýip, gaýtalanýan sözlerden soň, ynsan gysgajyk pursatlyk şol mukaddes saýylýan Käbä ýeten ýaly ýakymly duýgulara gaplanýar. Munuň özi biziň her birimiziň hyýalymyzda, duýgularymyzda, arzuwlarymyzda mukaddes saýylýan Käbä zyýarat etmäge, Muhammet pygamberiň nazary düşen topragyny alnymyza togap etmäge ymtylyşyň beýanydyr.

Düýn — 25-nji iýunda Medeniýet hepdeliginiň çäklerinde Mary welaýat kitaphanasynda «Türkmenistan — ÝUNESKO: Diýardan ýaýran ýollar» atly şygar astynda «Asyrlara ýaň salýan türkmen mirasy» atly maslahat geçirildi. Maslahata gatnaşyjylar, ilki bilen, bu ýerde guralan sergä syn etdiler.

Pages

© TÜRKMENISTANYŇ ZENANLAR BIRLEŞIGINIŇ MERKEZI GEŇEŞI zenan.gov.tm 2012-2022      Email: tzb@online.tm