2022-nji,
"Halkyň Arkadagly Zamanasy"

Daşoguz welaýaty

Her ýyl güýz gelip, bişen jöwen başlaryna gözüm düşende, ýüz ýaşy arka atan Täzegül daýza ýadyma düşýär. Dört-bäş ýyl mundan öň Saparmyrat Türkmenbaşy etrabynyň ýaşaýjysy Täzegül Amanowanyň döwletli ojagyna bir saý-sebäp bilen myhman bolupdym. Myhman hezzeti hökmünde agaç tabakda saçaga äberilen kürtügiň ýakymly ysy otagyň içine ýaýrady. Bu ýüzi nurana, ak gyňaçly enäniň jöwen unundan taýýarlanylýan milli tagamlar hakynda gürrüň açmagyna sebäp boldy.

Şeýle buýsançly şygar bilen, golaýda «Daşoguz habarlary» gazetiniň redaksiýasynyň Boldumsaz etrap häkimligi, TDP-niň Boldumsaz etrap komiteti bilen bilelikde guramagynda dabaraly maslahat geçirildi. Hemişelik Bitaraplygymyzyň şanly 27 ýyllyk toýuny ýokary derejede dabaralandyrmaga mynasyp goşant goşmak maksadynda, etrapdaky 33-nji orta mekdebiň mejlisler zalynda geçirilen maslahata bilim, saglygy goraýyş, medeniýet, sport ulgamlarynda zähmet çekýän adamlar, syýasy-jemgyýetçilik guramalaryň hem-de ýaşuly nesliň wekilleri gatnaşdylar.

Zenanlar guramasynyň işjeň zenanlaryň arasynda yglan eden bäsleşiginiň welaýat tapgyrynda etraplardan gelen çeper elli zenanlar öz başarnyklary bilen çykyş edip, tejribe alyşýardylar. Bäsleşigiň bu tapgyry Ýaňyl üçin has-da aýgytlaýjy. Çünki gulpagyny tasadyp ýören çagalyk döwründen mähriban käbesiniň irginsiz yhlas bilen öwreden el hünäriniň bu gün netijesini saldarlajak gündi.

Türkmen oba hojalyk institutynda ýurdumyzyň ýokary okuw mekdepleriniň talyp gyzlarynyň arasynda yglan edilen «Täze eýýamyň üme däbi» atly döredijilik festiwaly geçirildi. Bäsleşige gatnaşan talyp gyzlar ene-mamalarymyzdan miras galan dürli görnüşdäki el işlerini ussatlyk bilen ýerine ýetirdiler.

Şeýle şygar bilen golaýda «Daşoguz habarlary» gazetiniň redaksiýasynyň Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň welaýat bölümi bilen bilelikde guramagynda söhbetdeşlik geçirildi.

Большой той, славящий щедрость туркменской земли, венчающий труд дайхан, пришёл на туркменскую землю. В этом году земледельцы получили богатые урожаи хлеба и хлопка, фруктовых, бахчевых, овощей, создав изобилие на рынках страны и ещё раз подтвердив, что трудолюбие дайхан, щедрость земли-кормилицы безграничны, как и любовь тружеников села к родной земле.

 

АХАЛ

Pages

© TÜRKMENISTANYŇ ZENANLAR BIRLEŞIGINIŇ MERKEZI GEŇEŞI zenan.gov.tm 2012-2022      Email: tzb@online.tm