2021-nji ýyl,
«Türkmenistan – parahatçylygyň
we ynanyşmagyň Watany» ýyly

Daşoguz welaýaty

«Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» ýylynda döwlet durmuşynda, halkyň ykbalynda amala aşyrylýan özgertmeleriň, tutumlaryň her biri bu günki gün hormatly Prezidentimiziň «Döwlet adam üçindir!» diýen ynsanperwer şygarynyň doly durmuşa geçirilýändigine şaýatlyk edýär. Ajaýyp ýyl ýazgylary bilen taryha girjek şu ýylda halkymyz hem-de dünýä jemgyýetçiligi üçin parahat, abadan, agzybirlikli ýaşaýşy üpjün etmäge gönükdirilen başlangyçlar köptaraplaýyn häsiýete eýedigi bilen kalplarda mynasyp orun alýar.

Golaýda «Bagt köşgi» toý dabaralary merkezinde Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň welaýat bölümi tarapyndan sagdyn durmuş ýörelgelerini ündemek, maşgala mukaddesligini berkitmek, ahlaklylygy, türkmeniň milli ýol-ýörelgelerini wagyz etmek maksady bilen, «Maşgala gymmatlygy» atly wagyz-nesihat çäresi geçirildi. Oňa şäher we etrap zenanlar guramalarynyň ýolbaşçylary, jemgyýetçilik guramalarynyň wekilleri hem-de ýaşlar gatnaşdylar.

Il içinde «El hünäri — il gezer» diýlen bir aýtgy bar. Her ynsana tebigy bir hünär berilýär. Köneürgenç etrabynyň Maslahat geňeşliginiň Maslahatdepe obasynda ýaşaýan, Köneürgenç etrap zenanlar guramasynyň işjeň agzasy Ogulşeker Kelowa hem eli çeper zenanlaryň biri.

Daşoguz

 

Ýakynda Daşoguz welaýatynyň Saparmyrat Türkmenbaşy etrabynyň Medeniýet merkeziniň mejlisler zalynda «Döwrümiz gülleýär Arkadag bilen» atly wagyz-nesihat maslahaty geçirildi.

Daşoguz

Golaýda Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň Boldumsaz etrap guramasy etrabyň beýleki syýasy-jemgyýetçilik guramalary bilen bilelikde wagyz-nesihat maslahatyny geçirdi. Hormatly Prezidentimiziň taryhy çykyşlaryndan gelip çykýan wezipeleri durmuşa geçirmegiň meselelerini ara alyp maslahatlaşmak, milli gymmatlyklarymyzy, ahlak ýörelgelerimizi wagyz etmek maksadynda geçirilen maslahata etrabyň ilkinji zenanlar guramalarynyň ýolbaşçylary, işewür zenanlar, mährem eneler, okuwçy gyzlar gatnaşdylar.

Pages

© TÜRKMENISTANYŇ ZENANLAR BIRLEŞIGINIŇ MERKEZI GEŇEŞI zenan.gov.tm 2012-2021      Email: tzb@online.tm