2021-nji ýyl,
«Türkmenistan – parahatçylygyň
we ynanyşmagyň Watany» ýyly

Daşoguz welaýaty

TÜRKMENISTAN-PARAHATÇYLYGYŇ WE YNANYŞMAGYŇ WATANY

2021-nji “Türkmenistan-parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany” ýylynyň 24-31-nji iýuly aralygynda Daşoguz welaýat häkimliginiň, Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň Merkezi Geňeşiniň Daşoguz welaýat bölüminiň bilelikde guramaklarynda Welaýat häkimliginde, Daşoguz şäheriniň “Bagt köşgi” toý dabaralary merkezinde we etrap medeniýet öýlerinde,
2021-nji ýylyň 1-nji iýunynda hormatly Prezidentimiziň Enäniň we çaganyň Saglygyny goraýyş ylmy-kliniki merkezinde eden taryhy çykyşyndan gelip çykýan wezipeleri ýerine ýetirmek maksady bilen, Milli Liderimiziň

GÖZELLIGIŇ HAKYKY NUSGASY

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwri ene-mamalarymyzdan biziň şu günlerimize gelip ýeten milli gymmatlyklarymyzyň nusgalyk aýratynlyklaryna hem özboluşly öwüşgin çaýdy. Milli mirasymyzyň aýrylmaz bölegi bolan el işleriniň inçeden yzarlanyp, sünnälenip ýerine ýetirilmegi, höwesdir yhlasdan kemala gelmegi onuň gymmatynyň artmagyna hem-de nesilden-nesle ajaýyp görnüşini ýitirmän geçmegine uly esas berýär. Muňa, elbetde, biziň häzirki bagtyýarlyk döwrümizde hem aýratyn üns, uly ähmiýet berilýär.

RUHY HAZYNANYŇ MÄHRIBANLYK JOŞGUNY

Hormatly Prezidentimiziň gymmaty egsilmejek ruhy hazynalarynyň ähmiýetini giňden ýaýmak ýaly asylly işlere mähriban zenanlarymyz işjeň gatnaşýarlar. Ony zenanlar guramasy tarapyndan öňdebaryjy, başarjaň gyz-gelinleriň arasynda Gahryman Arkadagymyzyň ajaýyp kitaplaryny wasp edýän bäsleşikleriň yzygider guralmagy hem aýdyň görkezýär.

RUHY HAZYNANYŇ MÄHRIBANLYK JOŞGUNY

Hormatly Prezidentimiziň gymmaty egsilmejek ruhy hazynalarynyň ähmiýetini giňden ýaýmak ýaly asylly işlere mähriban zenanlarymyz işjeň gatnaşýarlar. Ony zenanlar guramasy tarapyndan öňdebaryjy, başarjaň gyz-gelinleriň arasynda Gahryman Arkadagymyzyň ajaýyp kitaplaryny wasp edýän bäsleşikleriň yzygider guralmagy hem aýdyň görkezýär.

bäsleşigiň Ruhubelent etrap tapgyry

guramasy hem-de TKA-nyň etrap birleşmesi bilelikde guradylar. Etrabyň medeniýet merkezinde geçirilen bäsleşige gatnaşan zenanlar özleriniň işjeňligini, döwre gatnaşygyny täsirli çykyşlarynyň üsti bilen açyp görkezdiler. Gahryman Arkadagymyzyň türkmeniň döwletlilik ýörelgelerini inçeden yzarlap, iň gymmatly maglumatlary, durmuşy wakalary, halkymyzyň gadymy ýörelgelerini özünde jemleýän eserinde beýan edilen pikir-garaýyşlar, täsirli rowaýatlar barada zenanlaryň joşgunly hem many-mazmunly çykyş etmekleri bäsleşigiň ähmiýetini has-da artdyrdy.

Gahryman Arkadagymyzyň eserleriniň döredijilikli waspy

Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň Merkezi geňeşiniň hem-de Kärdeşler arkalaşyklarynyň Milli merkeziniň yglan etmeginde Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe eşretli durmuşyň hözirini görüp ýaşaýan bagtyýar zenanlaryň arasynda hormatly Prezidentimiziň ýiti pähim-paýhasyndan joşup çykan «Türkmeniň döwletlilik ýörelgesi» atly kitaby esasynda «Gahryman Arkadagyň kitaby umumadamzat gymmatlygydyr» atly bäsleşigiň golaýda S.A.Nyýazow adyndaky etrap tapgyry geçirildi.

Pages

© TÜRKMENISTANYŇ ZENANLAR BIRLEŞIGINIŇ MERKEZI GEŇEŞI zenan.gov.tm 2012-2021      Email: tzb@online.tm