Daşoguz welaýaty

«Halkyň Arkadagly zamanasy» ýylynyň üstünliklere, belent sepgitlere beslenýän pursatlary göwünleri ganatlandyrýar.

Toýlary toýa ulaşýan eziz Diýarymyzyň ähli künjeginde bolşy ýaly, welaýatymyzda hem Täze ýyl mynasybetli baýramçylyk dabaralary giň gerime eýe bolýar. Uly ruhubelentlige, şatlyk-şowhuna beslenen Täze ýylyň şanyna «Bagt köşgi» toý dabaralar merkezinde Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň welaýat bölümi TKA-nyň welaýat birleşmesi we welaýat medeniýet müdirligi bilen bilelikde «Hoş geldiň Täze ýyl, eziz Diýara!» ady bilen aýdym-sazly baýramçylyk çäresini geçirdi.

Adam hakyndaky alada Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe öňe sürülýän durmuş syýasatynyň esasy ugrudyr. Hormatly Prezidentimiziň: «Her bir maşgalany häzirki zaman öýi ýa-da jaýy bilen üpjün etmek meniň esasy aladalarymyň biri bolar» diýen ajaýyp sözlerinden ugur alnyp, häzirki wagtda ýurdumyzda ähli amatlyklary bolan ýaşaýyş jaýlarynyň gurulmagyna aýratyn ähmiýet berilýär.

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe hormatly Prezidentimiziň baştutanlygynda Garaşsyz, baky Bitarap Türkmenistanyň başlangyjy bilen, şu ýylyň 1-nji dekabrynda ÝUNESKO-nyň Marokkonyň Rabat şäherinde geçirilen Maddy däl medeni mirasy goramak boýunça komitetiniň 17-nji mejlisinde ýurdumyzyň hödürnamasy esasynda türkmen keşdeçilik sungatyny Adamzadyň maddy däl medeni mirasynyň sanawyna girizmek baradaky çözgüdiň kabul edilmegi zenan edebine ýugrulan milli lybaslarymyzyň gözelligini dünýä ýaýmakda örän uly ähmiýete eýedir.

Her ýyl güýz gelip, bişen jöwen başlaryna gözüm düşende, ýüz ýaşy arka atan Täzegül daýza ýadyma düşýär. Dört-bäş ýyl mundan öň Saparmyrat Türkmenbaşy etrabynyň ýaşaýjysy Täzegül Amanowanyň döwletli ojagyna bir saý-sebäp bilen myhman bolupdym. Myhman hezzeti hökmünde agaç tabakda saçaga äberilen kürtügiň ýakymly ysy otagyň içine ýaýrady. Bu ýüzi nurana, ak gyňaçly enäniň jöwen unundan taýýarlanylýan milli tagamlar hakynda gürrüň açmagyna sebäp boldy.

Şeýle buýsançly şygar bilen, golaýda «Daşoguz habarlary» gazetiniň redaksiýasynyň Boldumsaz etrap häkimligi, TDP-niň Boldumsaz etrap komiteti bilen bilelikde guramagynda dabaraly maslahat geçirildi. Hemişelik Bitaraplygymyzyň şanly 27 ýyllyk toýuny ýokary derejede dabaralandyrmaga mynasyp goşant goşmak maksadynda, etrapdaky 33-nji orta mekdebiň mejlisler zalynda geçirilen maslahata bilim, saglygy goraýyş, medeniýet, sport ulgamlarynda zähmet çekýän adamlar, syýasy-jemgyýetçilik guramalaryň hem-de ýaşuly nesliň wekilleri gatnaşdylar.

Pages

© TÜRKMENISTANYŇ ZENANLAR BIRLEŞIGINIŇ MERKEZI GEŇEŞI zenan.gov.tm 2012-2023      Email: tzb@online.tm