Daşoguz welaýaty

«Halkyň Arkadagly zamanasy» atly buýsançly şygara beslenen ýylymyz taryhy wakalary, uly üstünliklere beslenýän beýik işleri, täze tutumlary bilen Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwrüne şan getirýär. Döwlet durmuşynyň ähli ugurlarynda ýetilýän belent sepgitler täze döwrüň mazmuny bilen sazlaşykly häsiýete eýe bolýar hem-de halkyň durmuş bagtyýarlygyny berkidýär. Şeýle asylly maksatly işlere zenanlar hem özleriniň başarnyklary, täze döwri baýlaşdyrmaga  gönükdirilen gözel işleri, mynasyp zähmetleri bilen işjeň goşulyşýarlar.

Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň Merkezi Geňeşiniň, Kärdeşler arkaşyklarynyň Milli merkeziniň bilelikde gurnamaklygynda ençeme ýyldan bäri asylly däbe öwrülip geçirilýän “Gülüň owadan” bäsleşigi Halkyň Arkadagly zamanasy ýylynda aýratyn many-mazmuna beslenýär. Ýakynda bu bäsleşigiň Köneürgenç şäher, etrap tapgyry geçirildi. Köneürgenç etrabynyň Pagta egriji fabriginde geçirilen bäsleşige şäher we etrap zenanlar guramalarynyp işjeň agzalary eli çeper zenanlaryň birnäçesi gatnaşdylar.

UZAK ÝAŞ —BAGTYÝARLYK PEŞGEŞI

Asly halal ojakda, agzybir maşgalada görüm-göreldäniň, edep-ekramyň gözbaşy hasaplanylýan eneleriň biri hem Sarygül Mätiýewadyr. Ol Gurbansoltan eje adyndaky etrabyň Ak altyn geňeşliginde ýaşaýar. Biz golaýda bu etrabyň ýaşlar guramasynyň wekilleri bilen bilelikde Sarygül enäniň ýaşaýan obasyna bardyk.

Şeýle buýsançly şygar bilen golaýda «Daşoguz habarlary» gazetiniň redaksiýasy Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň welaýat bölümi bilen bilelikde «tegelek stoluň» başynda söhbetdeşlik geçirdi. Welaýat kitaphanasynda geçirilen söhbetdeşlik täze döwrümizi taryhy wakalary bilen beýgeldýän «Halkyň Arkadagly zamanasy» ýylyny dabaralandyrmakda welaýatymyzyň zenanlarynyň oňa gatnaşygyny, zenanlar guramasynyň bu babatda durmuşa geçirýän işlerini açyp görkezmäge bagyşlandy.

Zenanlar türkmen milletimiziň öňden gelýän asylly däplerine laýyklykda, döwlet dolandyryş we halk häkimiýet edaralarynda mynasyp orun eýeleýärler, bolup geçýän täzelenişlere, ösüşe beslenen özgertmelere işeňňir gatnaşýarlar, halk hojalygynyň dürli ugurlarynda joşgunly zähmet çekmegiň, görüm-göreldäniň ajaýyp nusgasyny görkezýärler.

Şeýle mazmunly wagyz-nesihat çäresi Daşoguz pagta egriji fabriginde hem geçirildi. Oňa fabrigiň gyz-gelinleri gatnaşdylar. Çykyşlarda hormatly Prezidentimiziň Arkadagly Serdarymyzyň parasatly baştutanlygynda ýaşlar syýasatynyň üstünlikli durmuşa geçirilýändigi hem-de jemgyýetimiziň özeni bolup durýan maşgala mukaddesligi, häzirki zaman kanunçylyk binýadyny kämilleşdirmek bilen bagly durmuşa geçirilýän işler, öňde durýan wezipeler dogrusynda aýdyldy.

Pages

© TÜRKMENISTANYŇ ZENANLAR BIRLEŞIGINIŇ MERKEZI GEŇEŞI zenan.gov.tm 2012-2023      Email: tzb@online.tm