Daşoguz welaýaty

Zenanlar türkmen milletimiziň öňden gelýän asylly däplerine laýyklykda, döwlet dolandyryş we halk häkimiýet edaralarynda mynasyp orun eýeleýärler, bolup geçýän täzelenişlere, ösüşe beslenen özgertmelere işeňňir gatnaşýarlar, halk hojalygynyň dürli ugurlarynda joşgunly zähmet çekmegiň, görüm-göreldäniň ajaýyp nusgasyny görkezýärler.

Golaýda welaýat Taryhy we ülkäni öwreniş muzeýiniň mejlisler jaýynda «Maşgala gymmatlygy» atly şygar bilen wagyz-nesihat maslahaty geçirildi. TZB-niň welaýat bölüminiň guramagynda geçirilen maslahat sagdyn durmuş ýörelgelerini ündemek, ahlak terbiýesini, maşgala mukaddesligini we milli ýol-ýörelgelerimizi wagyz etmek maksadynda geçirildi. Maslahata Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Mejlisiniň deputatlary, jemgyýetçilik guramalarynyň wekilleri, welaýatyň ähli pudaklarynda zähmet çekýän ilkinji zenanlar guramalarynyň ýolbaşçylary we işjeň agzalary gatnaşdylar.

Hormatly Arkadagymyzyň «Halkyň Arkadagly zamanasy» ýylynyň ajaýyp günlerinde elimize gowşan «Ömrümiň manysy» atly kitaby tutuş halkymyzda guwanç, buýsanç duýgularyny döretdi. Kitapda beýan edilýän wakalar her bir ynsana ömür menzilleri hakynda içgin oýlanyp, şu gününe, geljegine bolan garaýyşlary, pikirleri barada çynlakaý oýlanmaga ýardam berýär. Çünki ynsan ömrüniň manysy ýaşalan günler bilen däl-de, bitirilen işler bilen kesgitlenilýär. Gymmatly eserde beýan edilýän durmuşy wakalary ýaşlara, halkymyza giňden wagyz etmek boýunça ýurdumyzda birnäçe bäsleşikler geçirilýär.

 

Dünýäni haýran edýän, halkymyzyň gadymdan gelýän çeperçilik sungatynyň bir görnüşi-de halyçylyk senedidir. Türkmen halkynyň amaly sungaty örän köp görnüşli bolup, olardan halyçylyk ilkinjileriň hatarynda agzalýar. Gelin-gyzlarymyzyň nepislik bilen dokan halylarynyň her bir çitiminde halkymyzyň taryhy, ýaşaýyş-durmuş şertleri, arzuw-hyýallary sözüň doly manysynda öz beýanyny tapýar.

Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» ýylynyň bir-birine sepleşip gelýän şanly seneleri bagtyýar halkymyz tarapyndan giňden dabaralandyrylýar. Bu hemişelik Bitaraplygymyzyň 26 ýyllyk toýunyň baýramçylyk dabaralarynda hem has aýdyň ýüze çykýar. Golaýda Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň welaýat bölümi tarapyndan welaýat kitaphanasynda geçirilen «tegelek stoluň» başyndaky söhbetdeşlik hem şanly senäniň dabaralarynyň üstüni ýetirdi.

Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň welaýat bölüminiň meýilnamasy esasynda, maşgala mukaddesligini berkitmek, sagdyn durmuş ýörelgelerini ündemek, ahlaklylygy, türkmeniň milli ýol-ýörelgelerini wagyz etmek maksady bilen, golaýda Daşoguz şäher häkimliginiň mejlisler zalynda maslahat geçirildi. Daşoguz şäher zenanlar guramasynyň guramagynda «Öý-ojagyň gelşigi, maşgala mukaddesligi» atly şygar astynda geçirilen maslahata dürli ugurlarda zähmet çekýän işjeň zenanlar gatnaşdylar.

Pages

© TÜRKMENISTANYŇ ZENANLAR BIRLEŞIGINIŇ MERKEZI GEŇEŞI zenan.gov.tm 2012-2023      Email: tzb@online.tm