Daşoguz welaýaty

Şeýle buýsançly şygar bilen golaýda welaýat häkimliginiň mejlisler zalynda dabaraly maslahat geçirildi hem-de onuň çäklerinde zenanlaryň el işleriniň sergisi guraldy.

Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň guramagynda gyz-gelinleriň arasynda türkmeniň däp-dessurlaryny, maşgala mukaddesligini hem-de edep-terbiýe kadalaryny wagyz-nesihat etmek maksadynda, welaýatymyzyň çar künjeginde maslahatlar giňden ýaýbaňlandyryldy.

Toýlaryň toýlara ulaşýan häzirki ajaýyp günlerinde döwletiň bir ülşi hasaplanýan maşgala mukaddesligi barada geçirilýän wagyz-nesihat duşuşyklary şanly pursatlaryň mazmunyny has-da baýlaşdyrýar. Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň welaýat bölümi tarapyndan «Öý-ojagyň gelşigi, maşgala mukaddesligi» ady bilen guralýan şeýle çärelere welaýatyň sebitleriniň dürli ugurlarynda zähmet çekýän zenanlar işjeň gatnaşýarlar. Golaýda şeýle şygar bilen Gubadag etrabynyň medeniýet merkezinde geçirilen duşuşyk ýokary guramaçylyk derejesine eýe boldy.

«Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» ýylynyň ajaýyp wakalarynyň hataryny düzen hoş habarlar döwlet hem jemgyýetçilik durmuşyna ýokary täsirliligi bilen tapawutlandy. «Türkmeniň keşdeçilik sungaty» atly hödürnamanyň ÝUNESKO-nyň Sekretariatyna hödürlenendigi we täze — «Halkyň Arkadagly zamanasy» ýylynda bu boýunça degişli çözgüdiň kabul edilmegine garaşylýandygy baradaky guwandyryjy habar ýurdumyzyň hem-de mähriban zenanlaryň mertebesini ýene bir gez beýgeltdi.

Golaýda Daşoguz şäherindäki Ýaşlar merkezinde Türkmenistanyň Zenanlar guramasynyň Merkezi geňeşiniň hem-de Kärdeşler arkalaşyklarynyň Milli merkeziniň bilelikde yglan eden «Ene — döwletlilik» atly bäsleşiginiň Daşoguz şäher tapgyry geçirildi.

Golaýda Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň Merkezi Geňeşi tarapyndan ýetip gelýän Halkara zenanlar güni mynasybetli yglan edilen «Asyrlardan-asyra aşan nepislik» atly bäsleşigiň Daşoguz welaýat tapgyry geçirildi.

«Maral» toý mekanynda guralan bäsleşige welaýatdaky «Türkmenhaly» döwlet birleşigine degişli edara-kärhanalarda işleýän gelin-gyzlar gatnaşdylar. Olar «Türkmeniň kalby — türkmeniň halysy», «Gadymy hem-de müdimi sungat», «Kesbi-kärim nesillere görelde» diýen ugurlar boýunça zehinlerini we başarnyklaryny synadylar.

Pages

© TÜRKMENISTANYŇ ZENANLAR BIRLEŞIGINIŇ MERKEZI GEŇEŞI zenan.gov.tm 2012-2023      Email: tzb@online.tm