2022-nji,
"Halkyň Arkadagly Zamanasy"

Daşoguz welaýaty

Daşoguz

 

Ýakynda Daşoguz welaýatynyň Saparmyrat Türkmenbaşy etrabynyň Medeniýet merkeziniň mejlisler zalynda «Döwrümiz gülleýär Arkadag bilen» atly wagyz-nesihat maslahaty geçirildi.

Daşoguz

Golaýda Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň Boldumsaz etrap guramasy etrabyň beýleki syýasy-jemgyýetçilik guramalary bilen bilelikde wagyz-nesihat maslahatyny geçirdi. Hormatly Prezidentimiziň taryhy çykyşlaryndan gelip çykýan wezipeleri durmuşa geçirmegiň meselelerini ara alyp maslahatlaşmak, milli gymmatlyklarymyzy, ahlak ýörelgelerimizi wagyz etmek maksadynda geçirilen maslahata etrabyň ilkinji zenanlar guramalarynyň ýolbaşçylary, işewür zenanlar, mährem eneler, okuwçy gyzlar gatnaşdylar.

Ata ýurdumyz Türkmenistan 1991-nji ýylyň altyn güýzünde özüniň Garaşsyzlygyny Ýer ýüzüne buşlady. Merdana halkymyz Garaşsyzlygyny mukaddeslik hökmünde kabul edip, ony janyndan eý görüp sarpalady, mertebesini göterdi. Ak ertirleriň, çogly güneşleriň ýalkymy bilen öňe gadam urup barýan ajap eýýamly Türkmenistan bu gün mukaddeslik saýyp arşa göteren Garaşsyzlygynyň şanly 30 ýyllyk toýuny toýlaýar, taryhy ýoluna buýsanç bilen nazar aýlaýar.

Halkymyzyň baý medeni mirasyny, gadymy milli gymmatlyklaryny özünde jemleýän el işleri bagtyýarlyk döwrümizde täze röwşe beslenýär. Ene-mamalarymyzdan gelýän gadymy el hünärini ýaş nesillere ýetirmekde, halyçylyk, tikinçilik, jorap örmek, keşde çekmek, gaýma gaýamak ýaly hünärleriň ähmiýetini wagyz etmekde ýurdumyzda zenanlar guramasynyň orny örän uly bolup durýar.

Türkmenistan döwletimizde zenan mertebesi has belentde tutulýar. Hormatly Prezidentimiziň baştutanlygynda ýurdumyzyň jemgyýetçilik-syýasy, durmuş-ykdysady we medeni-ynsanperwer ugurlardaky işlere zenanlaryň deňhukukly gatnaşmagyna gönükdirilen işjeň gender syýasaty alnyp barylýar. Türkmenistanyň Konstitusiýasynda hem zenanlaryň hukuklaryny durmuşa geçirmegiň mümkinçilikleri kepillendirilýär. Bu bolsa, öz gezeginde, ýurdumyzda zenanlaryň jemgyýetdäki ornunyň we olaryň mertebesine goýulýan ýokary sarpanyň aýdyň güwäsidir.

Pages

© TÜRKMENISTANYŇ ZENANLAR BIRLEŞIGINIŇ MERKEZI GEŇEŞI zenan.gov.tm 2012-2022      Email: tzb@online.tm