Daşoguz welaýaty

Täzegül ARAMEDOWA,
Görogly etrabyndaky daşary ýurt dillerine ýöriteleşdirilen 65-nji orta mekdebiň mugallymy, zenanlar guramasynyň işjeň agzasy:

 

«Halkyň Arkadagly zamanasy» ýylyny dabaralandyrmak maksady bilen, şu günler ýurdumyzyň ähli künjeklerinde dürli medeni çäreler yzygiderli geçirilýär. Ruhubelent etrap merkezi kitaphanasynda hem agzybir kitaphana işgärleriniň, okyjylar köpçüliginiň, KA-nyň etrap birleşmesiniň, şeýle-de etrap zenanlar guramasynyň agzalarynyň gatnaşmagynda «Watanym «Halkyň Arkadagly zamanasy» ýylynda»  atly medeni çäre geçirildi.

ZAMANA BUÝSANJYŇ BEÝANY

ÇEPER ELLI HALYÇYLAR BÄSLEŞDILER

 

 

 

BÄSLEŞIGIŇ ŞÄHER TAPGYRY GEÇIRILDI

 

 

 

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe Gahryman Arkadagymyzyň tagallasy bilen amala aşyrylýan özgertmeleriň netijesinde ykdysadyýetimizde uly ösüşlere eýe bolunýar. Ähli pudaklarda sanlylaşdyrma giňden ornaşdyrylyp, bagtyýar halkymyzyň ýaşaýyş-durmuş şertleri has-da ýokarlandyrylýar. At-owazasy, şöhraty, ýokary hilli önümleri bilen tanalýan “Ýeňiş” tikin fabriginde ykdysady ösüşler gazanylýar. Ýurdumyzda, daşary bazarda bäsdeşlige ukyply bolan ýokary hilli önümleriň öndürilişi ýokarlanýar.

Pages

© TÜRKMENISTANYŇ ZENANLAR BIRLEŞIGINIŇ MERKEZI GEŇEŞI zenan.gov.tm 2012-2023      Email: tzb@online.tm