2022-nji,
"Halkyň Arkadagly Zamanasy"

Daşoguz welaýaty

Garaşsyz, baky Bitarap ýurdumyzyň Gurluşyk, energetika we jemagat hojalygy işgärleriniň güni welaýatymyzyň çäklerinde giňden bellenilip geçildi. Şu mynasybetli welaýat häkimliginiň mejlisler eýwanynda guralan dabaraly maslahat hem işjeň ýagdaýda geçdi. Oňa welaýatymyzyň döwlet hem-de jemgyýetçilik guramalarynyň wekilleri, şu pudaklarynda yhlasly zähmet çekmek bilen, köplere görelde bolýan adamlar gatnaşdylar.

Hormatly Prezidentimiz ýurdumyzyň jemgyýetçilik guramalarynyň işgärleriniň öňünde wagyz-nesihat işlerini geçirmek babatda möhüm wezipeleri goýýar. Olary ýerine ýetirmek boýunçaTürkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň Köneürgenç etrap bölümi tarapyndan guramanyň işjeňligini artdyrmak, wagyz-nesihat işlerini yzygider geçirmek babatda degişli işler alnyp barylýar. Bölüm 75 sany ilkinji guramasynda 22470 agzany özünde jemleýär.

2021-nji “Türkmenistan-parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany” ýylynyň 24-31-nji iýuly aralygynda Daşoguz welaýat häkimliginiň, Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň Merkezi Geňeşiniň Daşoguz welaýat bölüminiň bilelikde guramaklarynda Welaýat häkimliginde, Daşoguz şäheriniň “Bagt köşgi” toý dabaralary merkezinde we etrap medeniýet öýlerinde,
2021-nji ýylyň 1-nji iýunynda hormatly Prezidentimiziň Enäniň we çaganyň Saglygyny goraýyş ylmy-kliniki merkezinde eden taryhy çykyşyndan gelip çykýan wezipeleri ýerine ýetirmek maksady bilen, Milli Liderimiziň

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwri ene-mamalarymyzdan biziň şu günlerimize gelip ýeten milli gymmatlyklarymyzyň nusgalyk aýratynlyklaryna hem özboluşly öwüşgin çaýdy. Milli mirasymyzyň aýrylmaz bölegi bolan el işleriniň inçeden yzarlanyp, sünnälenip ýerine ýetirilmegi, höwesdir yhlasdan kemala gelmegi onuň gymmatynyň artmagyna hem-de nesilden-nesle ajaýyp görnüşini ýitirmän geçmegine uly esas berýär. Muňa, elbetde, biziň häzirki bagtyýarlyk döwrümizde hem aýratyn üns, uly ähmiýet berilýär.

Hormatly Prezidentimiziň gymmaty egsilmejek ruhy hazynalarynyň ähmiýetini giňden ýaýmak ýaly asylly işlere mähriban zenanlarymyz işjeň gatnaşýarlar. Ony zenanlar guramasy tarapyndan öňdebaryjy, başarjaň gyz-gelinleriň arasynda Gahryman Arkadagymyzyň ajaýyp kitaplaryny wasp edýän bäsleşikleriň yzygider guralmagy hem aýdyň görkezýär.

Hormatly Prezidentimiziň gymmaty egsilmejek ruhy hazynalarynyň ähmiýetini giňden ýaýmak ýaly asylly işlere mähriban zenanlarymyz işjeň gatnaşýarlar. Ony zenanlar guramasy tarapyndan öňdebaryjy, başarjaň gyz-gelinleriň arasynda Gahryman Arkadagymyzyň ajaýyp kitaplaryny wasp edýän bäsleşikleriň yzygider guralmagy hem aýdyň görkezýär.

Pages

© TÜRKMENISTANYŇ ZENANLAR BIRLEŞIGINIŇ MERKEZI GEŇEŞI zenan.gov.tm 2012-2022      Email: tzb@online.tm