Daşoguz welaýaty

«Halkyň Arkadagly zamanasy» ýylynyň häzirki ajaýyp günlerinde Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň Merkezi geňeşiniň ýylyň-ýylyna yglan edýän «Ýylyň zenany» bäsleşiginiň deslapky tapgyrlary dowam edýär. Golaýda bu bäsleşigiň S.A.Nyýazow adyndaky, Görogly, Akdepe, Gurbansoltan eje adyndaky etrap tapgyrlary ýokary guramaçylyk derejesinde geçirildi.

Ýakynda Türkmenistanyň döwlet Energetika institutynda “El hünäri — il gezer” ady bilen döredijilik bäsleşigi geçirildi. Türkmenistanyň Bilim ministrligi tarapyndan yglan edilen bu bäsleşigiň esasy maksady ýaş neslimizi milli gymmatlyklarymyzyň esasynda terbiýelemekden, ýurdumyzyň ýokary okuw mekdepleriniň talyp ýaşlarynyň tebigy zehinini hem-de el hünär başarnygyny ýüze çykarmakdan ybaratdyr.

Halk döredijiligi giden bir umman. Lälelerdir monjugatdylardan, hüwdülerden başga-da, zenanlarymyzyň ýaşaýyş-durmuşda hojalyk, durmuş hajatly döreden söz düzümleri ulanyşdan galman, ene dilimiziň baýlygyny artdyryp, ony has-da kämilleşdirýär.

«Atam maly baýlygyma däl, baýrynmagyma», «Odunyňy aýama, nanyňy söýeme!», «Aýbymy enem aýtmasa-da, aýna aýdar» ýaly aýal-gyzlaryň diline mahsus bolan aňlatmalar olaryň erkeklere garanda has duýguçyldygyny, dilleriniň has çeperdigini äşgär edýär.

Dünýäde ykrar edilen milli Liderimiziň parasatly baştutanlygynda döwlet gurluşynda, ykdysady özgertmeleri amala aşyrmakda, döwlet syýasatyny durmuşa geçirmekde, gymmatly halk tejribesini bu ugurda dünýäde gazanylan oňyn netijeler bilen utgaşdyrmakda alnyp barylýan işleriň esasynda ýurdumyz düýpli özgerýär we abraý-mertebesi has-da beýgelýär. Jemgyýetimizde ata Watanymyzy hil taýdan belent derejä ýetirmek babatda öňde goýlan şeýle asylly maksatly wezipeleriň durmuşa geçirilmegine zenanlar hem özleriniň mynasyp goşantlaryny goşýarlar.

Hormatly Prezidentimiziň belleýşi ýaly, gelin-gyzlarymyzyň abraýy, mertebäni naýbaşy gymmatlyk hasaplap, nesillerden-nesillere ýol-ýörelge edip görkezmegi milliligimiziň gadyr-gymmatyny has-da artdyrýar. Olar özleriniň gaýtalanmajak sungata öwrülen el işleriniň üsti bilen halkymyzyň milli gymmatlyklaryny, asylly ýörelgelerini yzygider dowam etdirýärler.

Hormatly Prezidentimiziň belleýşi ýaly, gelin-gyzlarymyzyň abraýy, mertebäni naýbaşy barlyk hasaplap, nesillerden-nesillere ýol-ýörelge edip görkezmegi türkmeniň milliligini has-da artdyrýar. Olar özleriniň gaýtalanmajak sungata öwrülen el işleriniň üsti bilen halkymyzyň milli gymmatlyklaryny, asylly ýörelgelerini yzygider dowam etdirýärler. Muny zenanlaryň arasynda geçirilýän dürli çäreler aýdyňlygy bilen açyp görkezýär.

Pages

© TÜRKMENISTANYŇ ZENANLAR BIRLEŞIGINIŇ MERKEZI GEŇEŞI zenan.gov.tm 2012-2023      Email: tzb@online.tm