2022-nji,
"Halkyň Arkadagly Zamanasy"

Daşoguz welaýaty

guramasy hem-de TKA-nyň etrap birleşmesi bilelikde guradylar. Etrabyň medeniýet merkezinde geçirilen bäsleşige gatnaşan zenanlar özleriniň işjeňligini, döwre gatnaşygyny täsirli çykyşlarynyň üsti bilen açyp görkezdiler. Gahryman Arkadagymyzyň türkmeniň döwletlilik ýörelgelerini inçeden yzarlap, iň gymmatly maglumatlary, durmuşy wakalary, halkymyzyň gadymy ýörelgelerini özünde jemleýän eserinde beýan edilen pikir-garaýyşlar, täsirli rowaýatlar barada zenanlaryň joşgunly hem many-mazmunly çykyş etmekleri bäsleşigiň ähmiýetini has-da artdyrdy.

Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň Merkezi geňeşiniň hem-de Kärdeşler arkalaşyklarynyň Milli merkeziniň yglan etmeginde Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe eşretli durmuşyň hözirini görüp ýaşaýan bagtyýar zenanlaryň arasynda hormatly Prezidentimiziň ýiti pähim-paýhasyndan joşup çykan «Türkmeniň döwletlilik ýörelgesi» atly kitaby esasynda «Gahryman Arkadagyň kitaby umumadamzat gymmatlygydyr» atly bäsleşigiň golaýda S.A.Nyýazow adyndaky etrap tapgyry geçirildi.

Golaýda Türkmen oba hojalyk institutynyň medeniýet merkezinde ýokary okuw jaýynyň zenanlar guramasynyň guramagynda wagyz-nesihat çäresi geçirildi. Oňa institutyň zenan mugallymlary we talyp ýaşlary işjeň gatnaşdylar.

Golaýda «Daşoguz» şypahanasynyň mejlisler zalynda welaýat Saglygy goraýyş müdirliginiň Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň welaýat bölümi bilen bilelikde guramagynda hormatly Prezidentimiziň «Türkmenistanyň dermanlyk ösümlikleri» atly ylmy-ensiklopedik kitabyň täze — 12-nji jildiniň tanyşdyrylyş dabarasy boldy. Oňa jemgyýetçilik guramalarynyň wekilleri, il sylagly ýaşulular, welaýatymyzyň saglygy goraýyş edaralarynyň lukmanlarydyr hünärmenleri gatnaşdylar.

Garaşsyz, baky Bitarap ýurdumyzyň ähli künjeklerinde, şol sanda biziň welaýatymyzda hem geçen ýekşenbe güni Senagat işgärleriniň güni dabaraly bellenilip geçildi. Welaýat häkimliginiň S.A.Nyýazow adyndaky etrabyň Gaýrat geňeşliginiň oba medeniýet öýünde guran aýdym-sazly çäresi bu baýramçylygyň özboluşly bezegine öwrüldi.

 

 

Pages

© TÜRKMENISTANYŇ ZENANLAR BIRLEŞIGINIŇ MERKEZI GEŇEŞI zenan.gov.tm 2012-2022      Email: tzb@online.tm