Gender hakynda

Zenana sarpa

 2023-nji ýylyň  16-njy  martynda, penşenbe güni Türkmenistanyň Jemgyýetçilik guramalarynyň merkeziniň binasynda Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Milli merkeziniň, Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň Merkezi Geňeşiniň bilelikdäki gurnamagynda “Mähriban Arkadagymyzyň “Ýaşlara gutlag”  eseri – ýaşlarymyzyň durmuş ýolunyň senasy”  atly maslahaty geçirildi.

Arkadagly eýýamymyzda ýurdumyzda zenan sarpasy belentde tutulýar. Gahryman Arkadagymyzyň  dürdäne paýhasyndan dörän «Enä tagzym — mukaddeslige tagzym» atly eseri gyz-gelinleri hormatlamagyň nusgalyk mekdebidir. Gahryman Arkadagymyzyň bu ajaýyp eserinde ýazyşy ýaly: «Türkmenistanda zenanlaryň jemgyýetde eýeleýän orny demokratiýanyň ählumumy ýörelgeleriniň halkymyzyň milli ruhy däpleri bilen sazlaşykly ösüşinde kemala gelýär».

Merkezi Aziýa ýurtlarynyň zenanlarynyň dialogyna ygrarlylyk tassyklanyldy

Aşgabat, 22-nji fewral (TDH). Şu gün Türkmenistanyň Mejlisinde Aşgabatda öz işini tamamlaýan BMG-niň Baş sekretarynyň Ýörite wekili, BMG-niň Merkezi Aziýa üçin öňüni alyş diplomatiýasy boýunça sebit merkeziniň ýolbaşçysy Natalýa German bilen zenanlaryň duşuşygy geçirildi.

18-nji fewralda ýurdumyzda giňden bellenilen Türkmenistanyň diplomatik işgärleriniň güni zenan diplomatlarymyz üçin goşa şatlyk boldy.

Pages

© TÜRKMENISTANYŇ ZENANLAR BIRLEŞIGINIŇ MERKEZI GEŇEŞI zenan.gov.tm 2012-2023      Email: tzb@online.tm