2022-nji,
"Halkyň Arkadagly Zamanasy"

Gender hakynda

Türkmenistan oňyn bitaraplyk, parahatçylyk söýüjilik, hoşniýetli goňşuçylyk we özara bähbitli hyzmatdaşlyk ýörelgelerine esaslanýan daşary syýasaty amala aşyrmak bilen, parlamentara gatnaşyklary ösdürmäge uly ähmiýet berýär. Bu babatda Gahryman Arkadagymyz: «Parlament işi hemişe anyk maksatlara hem-de wezipelere — adamlaryň ýaşaýyş-durmuş derejesini we hilini ýokarlandyrmak, olaryň döwlet işlerine işjeň gatnaşmaklaryny höweslendirmek, möhüm çözgütleri kabul etmek maksatlaryna esaslanýan döredijilikli işdir» diýip belleýär.

2022-nji ýylyň 6-njy iýunynda ýurdumyzyň Jemgyýetçilik guramalarynyň merkezi binasynda Birleşen Milletler Guramasynyň Baş sekretarynyň birinji orunbasary, BMG-niň Durnukly ösüş boýunça toparynyň başlygy hanym Amina Mohammediň Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň ýanyndaky Işewür zenanlaryň Merkeziniň agzalary, hem-de BMG-niň maksatnamalaryny we taslamalaryny ýurdumyzda amala aşyrmakda işjeň gatnaşýan “Keýik okara” we “Ýeňme” jemgyýetçilik guramalarynyň wekilleri bilen duşuşygy geçirildi.

 

Ga­raş­syz, ba­ky Bi­ta­rap Türk­me­nis­tan­da ze­nan­lar jem­gy­ýe­ti pug­ta­lan­dyr­mak­da mö­hüm güý­je öw­rül­di. Türk­men ze­nan­la­ry öý-oja­gyň eýe­si, mäh­ri­ban ene hök­mün­de ke­mal­ly, il­ha­lar, zäh­met­sö­ýer per­zent­le­ri ös­dü­rip ýe­tiş­dir­mek bi­len, ýur­du­my­zyň jem­gy­ýet­çi­lik-sy­ýa­sy, dur­muş-yk­dy­sa­dy, me­de­ni-yn­san­per­wer ul­gam­la­ryn­da, şeý­le-de dost­luk­ly döw­let­ler bi­len öza­ra gat­na­şyk­lar­da ýo­ka­ry iş­jeň­lik gör­kez­ýär­ler.

Ählumumy durnukly ösüşi gazanmagyň möhüm ugurlarynyň biri hökmünde kesgitlenen «Gender deňligini üpjün etmek we aýallaryň hem-de gyzlaryň hukuklaryny we mümkinçiliklerini giňeltmek» atly 5-nji maksat ýurdumyzyň jemgyýetçilik-syýasy durmuşynyň ähli ugurlaryna gatnaşmakda aýallaryňdyr erkekleriň deň hukuklaryny hem mümkinçiliklerini durmuşa geçirmek bilen aýrylmaz baglanyşyklydyr.

BMG-den gelip gowşan hoş habarlar Garaşsyz, Bitarap Watanymyzyň belent halkar abraýynyň, Birleşen Milletler Guramasy bilen hyzmatdaşlygyň strategik häsiýetiniň nobatdaky subutnamasyna öwrüldi. 2021-nji ýylyň 20-nji aprelinde BMG-niň Ykdysady we Durmuş geňeşiniň (EKOSOS) nobatdaky mejlisiniň dowamynda Türkmenistan 2022 — 2024-nji ýyllar döwri üçin BMG-niň Gender deňligi hem-de zenanlaryň hukuklaryny we mümkinçiliklerini giňeltmek meseleleri boýunça düzüminiň Ýerine ýetiriji geňeşiniň (BMG — Zenanlar) agzalygyna saýlanyldy.

Öňňin hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň tabşyrygy boýunça ýurdumyzyň wekiliýeti Mejlisiň Başlygynyň ýolbaşçylygynda “Parahatçylygy, ynanyşmagy hemde howpsuzlygy pugtalandyrmakda zenanlaryň orny” atly Merkezi Aziýa forumyna gatnaşdy. Duşuşyk Türkmenistanyň Hökümeti bilen Ýewropada Howpsuzlyk we Hyzmatdaşlyk Guramasy tarapyndan guraldy.

Pages

© TÜRKMENISTANYŇ ZENANLAR BIRLEŞIGINIŇ MERKEZI GEŇEŞI zenan.gov.tm 2012-2022      Email: tzb@online.tm