2021-nji ýyl,
«Türkmenistan – parahatçylygyň
we ynanyşmagyň Watany» ýyly

Gender hakynda

GENDER SYÝASATY: ZENAN MERTEBESI BELENTDIR

Ählumumy durnukly ösüşi gazanmagyň möhüm ugurlarynyň biri hökmünde kesgitlenen «Gender deňligini üpjün etmek we aýallaryň hem-de gyzlaryň hukuklaryny we mümkinçiliklerini giňeltmek» atly 5-nji maksat ýurdumyzyň jemgyýetçilik-syýasy durmuşynyň ähli ugurlaryna gatnaşmakda aýallaryňdyr erkekleriň deň hukuklaryny hem mümkinçiliklerini durmuşa geçirmek bilen aýrylmaz baglanyşyklydyr. Jemgyýetçilik ösüşiniň esasy özgerdiji güýji hökmünde aýallaryň işjeňligini mundan beýläk-de artdyrmak bilen bagly döwrüň möhüm meseleleri 2030-njy ýyla çenli döwür üçin durnukly ösüşiň Gün tertibinde esasy orunlaryň birini eýeleýär.

TÜRKMENISTAN BMG-niň DÜRLI GURAMALARYNYŇ DÜZÜMINE NOBATDAKY GEZEK SAÝLANYLDY

BMG-den gelip gowşan hoş habarlar Garaşsyz, Bitarap Watanymyzyň belent halkar abraýynyň, Birleşen Milletler Guramasy bilen hyzmatdaşlygyň strategik häsiýetiniň nobatdaky subutnamasyna öwrüldi. 2021-nji ýylyň 20-nji aprelinde BMG-niň Ykdysady we Durmuş geňeşiniň (EKOSOS) nobatdaky mejlisiniň dowamynda Türkmenistan 2022 — 2024-nji ýyllar döwri üçin BMG-niň Gender deňligi hem-de zenanlaryň hukuklaryny we mümkinçiliklerini giňeltmek meseleleri boýunça düzüminiň Ýerine ýetiriji geňeşiniň (BMG — Zenanlar) agzalygyna saýlanyldy.

«Açyk gapylar» syýasatyna eýerip

Öňňin hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň tabşyrygy boýunça ýurdumyzyň wekiliýeti Mejlisiň Başlygynyň ýolbaşçylygynda “Parahatçylygy, ynanyşmagy hemde howpsuzlygy pugtalandyrmakda zenanlaryň orny” atly Merkezi Aziýa forumyna gatnaşdy. Duşuşyk Türkmenistanyň Hökümeti bilen Ýewropada Howpsuzlyk we Hyzmatdaşlyk Guramasy tarapyndan guraldy.

”Zenan türgenlerimiziň halkara ýaryşlaryndaky üstünlikleri we Türkmenistanyň oňyn gender syýasaty”

Türkmenistanyň Jemgyýetçilik guramalarynyň merkezi binasynda
2021-nji ýylyň 9-njy fewralynda Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň Merkezi Geňeşiniň we Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Milli merkeziniň bilelikde gurnamaklarynda Türkmenistanda gender deňligi boýunça 2021-2025-nji ýyllar üçin Hereketleriň Milli Meýilnamasynyň çäklerinde ”Zenan türgenlerimiziň halkara ýaryşlaryndaky üstünlikleri we Türkmenistanyň oňyn gender syýasaty” atly maslahat geçirildi.

«tegelek stoluň» başynda

Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynda Mer-kezi Aziýa döwletleriniň arasyndaky hyzmatdaşlygy ösdürmek, dünýä ösüşiniň häzirki zaman şertleri hem-de zenanlaryň hukugynyň üpjün edilmegi we demok-ratik esaslaryň pugtalandyrylmagy bilen baglanyşykly meseleler boýunça «tegelek stoluň» başynda pikir alyşmalar boldy.

Zenan edebi hakda söhbet

Ýurdumyzyň uly ösüşlere eýe bolýan medeniýet ulgamynda zähmet çekýän zenanlarymyz hem hormatly Prezidentimiziň il-ýurt bähbitli beýik işleriniň, giň gerimli medeni syýasatynyň üstünlikli durmuşa geçirilmeginde, wagyz edilmeginde mynasyp işleri alyp barýarlar. Bu babatda, aýratyn hem, Türkmenistanyň Medeniýet ministrliginiň we onuň garamagyndaky edaralaryň ilkinji zenanlar guramalarynyň işjeň agzalary tarapyndan dürli maslahatlar, duşuşyklar, «tegelek stoluň» başyndaky söhbetdeşlikler yzygiderli geçirilýär.

Pages

© TÜRKMENISTANYŇ ZENANLAR BIRLEŞIGINIŇ MERKEZI GEŇEŞI zenan.gov.tm 2012-2021      Email: tzb@online.tm