2022-nji,
"Halkyň Arkadagly Zamanasy"

Gender hakynda

Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynda Mer-kezi Aziýa döwletleriniň arasyndaky hyzmatdaşlygy ösdürmek, dünýä ösüşiniň häzirki zaman şertleri hem-de zenanlaryň hukugynyň üpjün edilmegi we demok-ratik esaslaryň pugtalandyrylmagy bilen baglanyşykly meseleler boýunça «tegelek stoluň» başynda pikir alyşmalar boldy.

Ýurdumyzyň uly ösüşlere eýe bolýan medeniýet ulgamynda zähmet çekýän zenanlarymyz hem hormatly Prezidentimiziň il-ýurt bähbitli beýik işleriniň, giň gerimli medeni syýasatynyň üstünlikli durmuşa geçirilmeginde, wagyz edilmeginde mynasyp işleri alyp barýarlar. Bu babatda, aýratyn hem, Türkmenistanyň Medeniýet ministrliginiň we onuň garamagyndaky edaralaryň ilkinji zenanlar guramalarynyň işjeň agzalary tarapyndan dürli maslahatlar, duşuşyklar, «tegelek stoluň» başyndaky söhbetdeşlikler yzygiderli geçirilýär.

Golaýda Daşoguz şäher häkimliginiň mejlislerzalynda welaýatyň ähli pudaklarynda zähmet çekýän işewür zenanlaryň, mährem eneleriň, hukuk goraýjy edaralarynyň we jemgyýetçilik guramalarynyň wekilleriniň gatnaşmagynda dabaraly maslahat geçirildi.

Halk arasynda bir söz bar: «Durmuşda bir mesele çözmeli bolsa, zenan ilki duýgusyna, erkek kişiler bolsa, akylyna daýanýar» diýilýär. Meniň pikirimçe, bu zenanyň duýga, mähre has baý bolanlygy üçin şeýledir. Sebäbi, «Enä dünýäniň gözbaşy, ýaşaýşyň başlangyjy» diýlip, ýöne ýere aýdylanok. Ene dünýä jan getirip bilýänligi üçin hem mukaddesdir. Şonuň üçin dünýäniň öňdebaryjy adamlary ene, zenana hormat goýmagy edepliligiň, medeniýetliligiň, adamkärçiligiň iň ýokary nusgasy hasaplaýarlar.

Hormatly Prezidentimiziň Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe alyp barýan «Döwlet adam üçindir!» diýen baş ýörelgesi ýurdumyzda her bir adamyň we raýatyň hukuklaryny amala aşyrmaga, adalatly jemgyýetde bagtyýar ýaşamagyny üpjün etmäge gönükdirilendir.

Этот вопрос решали участники со­стоявшегося в конференцзал отеля «Юпек Ёлы» города Туркменабат семинара под названием «Участие женщин в принятии решений по разработке адаптационных планов ». Местные специалисты в области АПК, землепользователи дайханских объединений «Ватан» и «Парахат» Лебапского велаята, сотрудники велаятской администрации, пред­ставители частного сектора обсудили вклад женщин в развитие сельхозпроизводства, а также влияние на жизнь женщин изменения климата.

Pages

© TÜRKMENISTANYŇ ZENANLAR BIRLEŞIGINIŇ MERKEZI GEŇEŞI zenan.gov.tm 2012-2022      Email: tzb@online.tm