2022-nji,
"Halkyň Arkadagly Zamanasy"

Işewür zenanlary

Düýn Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň «Toý mekany» medeni-dynç alyş merkezinde ýurdumyzyň çeper elli, zähmetsöýer zenanlarynyň arasynda yglan edilen «Gülüň owadan!» atly bäsleşigiň jemleýji tapgyry geçirildi. Ony Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň Merkezi geňeşi we Kärdeşler arkalaşyklarynyň Milli merkezi bilelikde gurady.

Bir buýsandyryjy hakykaty turuwbaşdan nygtamaly: soňky ýyllarda türkmenistanly agyr atletikaçylar giden ýerinden getirýän, tutan işlerini bitirýän ýigitlerimize, gyzlarymyza öwrüldi. Niçikmi, olar halkara ýaryşa gitseler, medala garaşyber! Şu gezek hem şeýle boldy. Ýurdumyzyň agyr atletika boýunça ýetginjekler we ýaşlar ýygyndysy Özbegistanyň Daşkent şäherinde geçen Aziýanyň çempionatynda jemi 20 medala mynasyp boldy. Munuň özi türkmenistanly türgenleriň döwletimiziň Garaşsyzlygynyň şanly 31 ýyllygyna ajaýyp sowgadydyr.

Dünýäde deňi-taýy bolmadyk türkmen halyçylyk sungatyny ösdürmekde, gadymy görnüşlerini dikeltmekde giň mümkinçilikler döredilýär. Dokan halylary bilen bütin dünýäni haýrana goýýan halyçylarymyz nepis sungata yhlaslaryny siňdirýärler. Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe eli hünärli halyçy gelin-gyzlarymyza aýratyn sarpa goýulýar, hormatly atlar dakylýar.

UZAK ÝAŞ —BAGTYÝARLYK PEŞGEŞI

Asly halal ojakda, agzybir maşgalada görüm-göreldäniň, edep-ekramyň gözbaşy hasaplanylýan eneleriň biri hem Sarygül Mätiýewadyr. Ol Gurbansoltan eje adyndaky etrabyň Ak altyn geňeşliginde ýaşaýar. Biz golaýda bu etrabyň ýaşlar guramasynyň wekilleri bilen bilelikde Sarygül enäniň ýaşaýan obasyna bardyk.

Welaýat sport we ýaşlar syýasaty baş müdirliginiň hem-de Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň welaýat geňeşiniň bilelikde guramaklarynda Türkmenabat şäherindäki 6-njy sport mekdebinde badminton boýunça geçirilen çempionatda çärjewli türgen Rozygül Jumaniýazowa üstünlikli çykyş etdi. Ýekebara ýaryşda welaýatymyzyň çempiony bolan türgen ýaryşyň jübütleýin görnüşinde hem gazanylan üstünlige saldamly goşant goşdy.

Hawa, Dänew etrabyndan ýaş we zehinli türgen Lala Şöhradowa ýurdumyzyň milli zenanlar ýygyndy toparynyň düzüminde gadymy hindi topragynda geçiriljek Bütindünýä küşt olimpiadasyna gatnaşar. Ol şeýle hukugy golaýda aýal-gyzlaryň arasynda Türkmenistanyň ýokary ligasynda çykyş edip, ikinji orny eýelemek, kümüş medalyň eýesi bolmak arkaly gazandy.

Pages

© TÜRKMENISTANYŇ ZENANLAR BIRLEŞIGINIŇ MERKEZI GEŇEŞI zenan.gov.tm 2012-2022      Email: tzb@online.tm