Işewür zenanlary

“Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar” ýylynda Daşoguz welaýatynyň Görogly etrabynyň ýüpekçi zenanlary piläniň bol hasylyny öndürmekde şu ýyl tutanýerli zähmet çekdiler. Görogly Aksaraý daýhan birlesiginiň ýüpekçi kärendeçisi, zenanlar guramasynyň işjeň agzasy, Mährijemal Amangeldiýewanyň agzybir maşgalasy alan 30 gram ýüpek gurçugyna yhlasly ideg edip 122 kilogram ýüpek piläni tabşyrdy.

Diýarymyzda ýaş nesliň zehinini, ukyp-başarnyklaryny ýüze çykarmak, kämilleşdirmek maksady bilen yzygiderli bäsleşiklerdir ýaryşlar geçirilýär. Şolaryň biri-de her ýyl mekdep okuwçylarynyň arasynda Türkmenistanyň Bilim ministrligi tarapyndan yglan edilýän “Altyn asyryň altyn zehinleri” atly ders bäsleşigidir. Bu bäsleşik okuwçylaryň bilim derejesini barlamaga we taplamaga giň mümkinçilik berýär.

Keşdeçilik sungatyny kämilleşdirmek, gadymy nusgalaryny gorap saklap, ýaş nesillerimize ýetirmek maksady bilen, «Türkmen keşdeçilik sungaty», «Ýüpekçilik we dokmaçylykda ýüpek önümçiliginiň däpleri» hem-de «Molla Ependiniň şorta sözlerini gürrüň berijilik däbi» ýaly ugurlar ÝUNESKO-nyň Adamzadyň maddy däl medeni mirasynyň görnükli nusgalarynyň sanawyna girizildi.

Ak bugdaý etrabynyň Gämi oba Medeniýet öýünde «Al-ýaşyl bürenip, Nowruz geldi ilime!» ady bilen bugdaý maýsalaryndan şekil ýasamak boýunça sergi-bäsleşik geçirildi. Türkmenistanyň Demokratik partiýasynyň welaýat komitetiniň, Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň welaýat birleşmesiniň, Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň welaýat Geňeşiniň bilelikde guramagynda welaýat derejesinde geçirilen bäsleşik Milli bahar baýramyna bagyşlandy.

 2023-nji ýylyň  16-njy  martynda, penşenbe güni Türkmenistanyň Jemgyýetçilik guramalarynyň merkeziniň binasynda Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Milli merkeziniň, Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň Merkezi Geňeşiniň bilelikdäki gurnamagynda “Mähriban Arkadagymyzyň “Ýaşlara gutlag”  eseri – ýaşlarymyzyň durmuş ýolunyň senasy”  atly maslahaty geçirildi.

Eziz Diýarymyza bahar paslynyň mübärek gadam basmagy bilen, toý-baýramlaryň hem sany barha artýar. Şolaryň iň naýbaşylarynyň biri hem 8-nji mart — Halkara zenanlar günüdir. Ynha, şu baýramçylyk mynasybetli golaýda paýtagtymyzda Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň Merkezi geňeşi tarapyndan yglan edilen «Ýylyň zenany» atly bäsleşiginiň jemleýji tapgyry geçirildi. Bu bäsleşige Aşgabat şäherinden we ýurdumyzyň welaýatlaryndan dürli ugurlarda zähmet çekýän öňdebaryjy zenanlar ýedi ugur boýunça gatnaşdylar.

Pages

© TÜRKMENISTANYŇ ZENANLAR BIRLEŞIGINIŇ MERKEZI GEŇEŞI zenan.gov.tm 2012-2023      Email: tzb@online.tm