2022-nji,
"Halkyň Arkadagly Zamanasy"

Işewür zenanlary

Daýhan birleşiginiň ilkagşam başlan ýygnagy ýary gijä çenli dowam etdi. Daýhan birleşiginiň başlygy Kömekgeldi Rejepow:

— Ýoldaş Soltanow, siz gök-bakja ekinlerini ekmek üçin taýýarlap goýan 15 gektar ýerimize topar ýolbaşçysyny tapdy-ňyzmy? — diýende, agronom bada-bat Togta Mollaýewanyň adyny tutdy.

Zenanlar guramasynyň işjeň zenanlaryň arasynda yglan eden bäsleşiginiň welaýat tapgyrynda etraplardan gelen çeper elli zenanlar öz başarnyklary bilen çykyş edip, tejribe alyşýardylar. Bäsleşigiň bu tapgyry Ýaňyl üçin has-da aýgytlaýjy. Çünki gulpagyny tasadyp ýören çagalyk döwründen mähriban käbesiniň irginsiz yhlas bilen öwreden el hünäriniň bu gün netijesini saldarlajak gündi.

Ene-mamalarymyzdan miras galan bu ajaýyp tagamy bişirmegiň hem ussatlary bar. Otuz ýyldan gowrak iş tejribesi bolan baýry mugallym-da şolaryň biri. Welaýatymyzda geçirilýän toý-baýramlarda ýazylýan saçaklary datly possuklary bilen bezeýän bu zenan bilen duşuşyp, gürrüňdeş bolmak miýesser etdi. Türkmenbaşy etrabyndaky 39-njy orta mekdebiň mugallymy Bazargül Annaýewa halkymyzyň arasynda seýrek duş gelýän possugyň bişirilişi barada şeýle gürrüň berdi:

GÜLJEMAL AÇYLOWA

Türkmenistanyň Jemgyýetçilik guramalarynyň edara binasynda Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Milli merkeziniň, Zenanlar birleşiginiň Merkezi Geňeşiniň «Zenan kalby» žurnaly bilen bilelikde mukaddes Garaşsyzlygymyzyň 31 ýyllygy mynasybetli yglan eden «Halkyň Arkadagly zamanasy: hünärli elleriň zynaty» atly döredijilik bäsleşiginiň jemi jemlendi.

«Halkyň Arkadagly zamanasy» ýylynyň ykballary bezäp, durmuşymyza täze öwüşgin çaýan günlerinde şanly Garaşsyzlygymyzyň 31 ýyllygynyň dabaralara beslenmegi halkymyzyň bagtyýarlygynyň, döwletliliginiň nyşany bolup, kalplary nurlandyrdy. Ýokary guramaçylyk derejesinde geçen baýramçylyk çärelerinde Garaşsyzlygymyzyň Watan mertebesi bolup dünýä ýaýylýandygynyň şaýady bolmak hasam ýakymly. Şanly hem toýly günlerde paýtagtymyzda Türkmenistanyň Döwlet Maslahatynyň geçirilmegi taryhy wakalaryň üstüni ýetirdi.

Pages

© TÜRKMENISTANYŇ ZENANLAR BIRLEŞIGINIŇ MERKEZI GEŇEŞI zenan.gov.tm 2012-2022      Email: tzb@online.tm