2022-nji,
"Halkyň Arkadagly Zamanasy"

Işewür zenanlary

Läle BEGNAZAROWA,
Türkmenistanyň halk artisti:

Düýn — 25-nji iýunda Medeniýet hepdeliginiň çäklerinde Mary welaýat kitaphanasynda «Türkmenistan — ÝUNESKO: Diýardan ýaýran ýollar» atly şygar astynda «Asyrlara ýaň salýan türkmen mirasy» atly maslahat geçirildi. Maslahata gatnaşyjylar, ilki bilen, bu ýerde guralan sergä syn etdiler.

Her gün­ki ag­şam­lyk­dan soň, «Türk­men­met­bu­ga­ta» gi­rip, er­tir­ki çyk­jak ga­zet­le­riň elekt­ron gör­nüş­le­ri bi­len tan­şyp çyk­mak maş­ga­la­myz­da en­di­ge öw­rü­lip gi­dip­dir. 25-nji maý gü­nü­niň ag­şam­ly­gy, ada­ty en­di­gi­mi­ze eýe­rip, hem dur­muş, hem iş­deş ýol­da­şym Ma­ral bi­len er­tir çap­dan çyk­jak «Türk­men Gün­do­ga­ry­nyň» elekt­ron gör­nü­şi­ne göz gez­di­rip otyr­dyk.

çarlaklaryň owazyndan ylham alan ussat

Türkmen aýdym-saz sungatynyň ösmeginde görnükli yz galdyran sungat ussatlary sanardan köp. Şeýle ussatlaryň biri-de türkmen opera sungatynyň ösmegine ägirt uly goşant goşan halypa aýdymçy, Türkmenistanyň halk artisti Annagül Annagulyýewadyr. Ol bütin ömrüni opera we kino sungatynyň ösmegine bagyş edip, sungat äleminde hoş owazly aýdymlary ýerine ýetirip, ençeme gahrymanlaryň keşbini döretmegi başaran ussatdyr.

2022-nji ýylyň 6-njy iýunynda ýurdumyzyň Jemgyýetçilik guramalarynyň merkezi binasynda Birleşen Milletler Guramasynyň Baş sekretarynyň birinji orunbasary, BMG-niň Durnukly ösüş boýunça toparynyň başlygy hanym Amina Mohammediň Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň ýanyndaky Işewür zenanlaryň Merkeziniň agzalary, hem-de BMG-niň maksatnamalaryny we taslamalaryny ýurdumyzda amala aşyrmakda işjeň gatnaşýan “Keýik okara” we “Ýeňme” jemgyýetçilik guramalarynyň wekilleri bilen duşuşygy geçirildi.

 

2021-nji “Türkmenistan-parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany” ýylynyň 24-31-nji iýuly aralygynda Daşoguz welaýat häkimliginiň, Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň Merkezi Geňeşiniň Daşoguz welaýat bölüminiň bilelikde guramaklarynda Welaýat häkimliginde, Daşoguz şäheriniň “Bagt köşgi” toý dabaralary merkezinde we etrap medeniýet öýlerinde,
2021-nji ýylyň 1-nji iýunynda hormatly Prezidentimiziň Enäniň we çaganyň Saglygyny goraýyş ylmy-kliniki merkezinde eden taryhy çykyşyndan gelip çykýan wezipeleri ýerine ýetirmek maksady bilen, Milli Liderimiziň

Pages

© TÜRKMENISTANYŇ ZENANLAR BIRLEŞIGINIŇ MERKEZI GEŇEŞI zenan.gov.tm 2012-2022      Email: tzb@online.tm