2021-nji ýyl,
«Türkmenistan – parahatçylygyň
we ynanyşmagyň Watany» ýyly

Lebap welaýaty

ZENAN MERTEBESINIŇ BELENTLIGI

Gahryman Prezidentimiziň parasatly baştutanlygynda ýurdumyz ozal görlüp-eşidilmedik durmuş-ykdysady ösüşleri, şanly üstünlikleri gazanýar. Şonuň bilen birlikde güneşli Diýarymyzda häzirki günlerde ruhy gymmatlyklarymyzy gorap saklamaklyga aýratyn üns berilýär. Munuň şeýledigini döwlet Baştutanymyzyň 1-nji iýulda geçiren Türkmenistanyň Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň giňişleýin mejlisinde ara alnyp maslahatlaşylan, nesil-terbiýesine, adamyň ömrüni, saglygyny goramaga we jemgyýetiň jebisligini berkitmäge degişli örän wajyp meseleler hem doly güwä geçýär.

ÜNS MERKEZINDE — ÝAŞLAR

Ýurdumyzyň geljegi bolan ýaş nesliň bilimli, arassa ahlakly, başarjaň adamlar bolup ýetişmeklerini gazanmak, olary ata Watanymyzy söýmek, milli däp-dessurlarymyza hormat goýmak ruhunda terbiýelemek, sagdyn durmuş ýörelgesine eýermeklerini gazanmak döwrüň möhüm meseleleri bolup durýar. Mekdebimizde tomusky dynç alyşda ýören ýokary synp okuwçylaryň, ene-atalaryň, saglygy goraýyş işgärleriniň, jemgyýetçilik guramalarynyň wekilleri niň gatnaşmaklarynda geçirilen maslahat hem şu we beýleki derwaýys meselelere bagyşlandy.

Millilige ýugrulan ýörelge

«Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» ýylynyň ajaýyp pasyllary kerwen gurap geçip, mukaddes topragymyza taýsyz gözellikleri bagyşlaýar. Olaryň her biri ajaýyp sowgatly gelip, ýüreklerimize ýakym paýlaýar. Ýaňy-ýakynda hem toý-baýramly günlerimizde ýene-de bir taryhy waka şaýat bolduk. Bilşimiz ýaly, Gahryman Arkadagymyzyň käbesi Ogulabat ejäniň bejeren gyzyl kürtesi, şeýlede sap ýüplükden ören joraby Döwlet Medeniýet merkeziniň Döwlet muzeýine gowşuryldy. Bu şanly waka mynasybetli Türkmenabat şäheriniň Dabaralar merkezinde Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň welaýat bölüminiň guramagynda welaýatymyzyň öňdebaryjy zenanlarynyň, talyp we okuwçy gyzlaryň gatnaşmaklarynda dabaraly çäre geçirildi

AJAÝYP SUNGATYŇ ÖWÜŞGINI

Türkmeni dünýä tanadan gymmatlyklarynyň içinde haly aýratyn orny eýeleýär. Nepis halylara çeper elli gyz-gelinlerimiziň yhlasy, döredijilik ylhamy, olaryň mähriban topragymyza, il-günümize bolan söýgüsi siňipdir. Halkymyzyň owadan, nepis halylarymyza guwanjy, buýsanjy çäksizdir. Her ýylyň maý aýynyň soňky ýekşenbesinde ýurdumyzda Türkmen halysynyň baýramynyň uludan toýlanylmagy-da munuň aýdyň güwäsidir.

TÄZELIKLER

Türkmen halysynyň baýramy mynasybetli Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň Merkezi geňeşiniň, Kärdeşler arkalaşyklarynyň Milli merkeziniň, şeýle-de «Tiirkmenhaly» döwlet birleşiginiň bilelikde guramaklarynda ýurdumyzyň halyçy gelin-gyzlarynyň arasynda yglan edilen «Arkadag paýhasyndan ady diinýä dolan tiirkmen halysy» atly bäsleşigiň jemleýji tapgyry geçirildi.

Ýüpekçi zenan

«Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» ýylynda şanly Garaşsyzlygymyzyň 30 ýyl-lygynyň baýram edilýän günlerinde ýurdumyzyň ýüpekçileri hem öz zähmet üstünliklerini baýram edýärler. Şeýle ýüpekçileriň biri hem Kerki etrabynyň «Mürzebeggala» daýhan birleşiginiň ýüpekçisi Ogulsabyr Pygamowadyr. Ol ýaşy segsenden geçen hem bolsa, zähmet çekmegini dowam edip, ýylyň-ýylyna ýüpek gurçugyny idedýär. Ogulsabyr daýza ýaşlykdan pagta ýygyp, suw tutup, her ýyl ýüpek gurçugyny idedip, Watan harmanyna welaýatda ilkinji bolup, bol pile hasylyny tabşyryp gelýär.

Pages

© TÜRKMENISTANYŇ ZENANLAR BIRLEŞIGINIŇ MERKEZI GEŇEŞI zenan.gov.tm 2012-2021      Email: tzb@online.tm