2021-nji ýyl,
«Türkmenistan – parahatçylygyň
we ynanyşmagyň Watany» ýyly

Lebap welaýaty

Ýüpekçi zenan

«Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» ýylynda şanly Garaşsyzlygymyzyň 30 ýyl-lygynyň baýram edilýän günlerinde ýurdumyzyň ýüpekçileri hem öz zähmet üstünliklerini baýram edýärler. Şeýle ýüpekçileriň biri hem Kerki etrabynyň «Mürzebeggala» daýhan birleşiginiň ýüpekçisi Ogulsabyr Pygamowadyr. Ol ýaşy segsenden geçen hem bolsa, zähmet çekmegini dowam edip, ýylyň-ýylyna ýüpek gurçugyny idedýär. Ogulsabyr daýza ýaşlykdan pagta ýygyp, suw tutup, her ýyl ýüpek gurçugyny idedip, Watan harmanyna welaýatda ilkinji bolup, bol pile hasylyny tabşyryp gelýär.

DÖREDIJILIKLI IŞLEMEK ― BAŞ MAKSADYMYZ

Ata Watanymyzda ýetilýän belent sepgitleri, gazanylýan ýeňişleri dünýä ýaýmak, jemgyýetiň sazlaşykly ösüşini we syýasy bitewiligini, jebisligini yzygiderli pugtalandyrmak, halk hojalygynyň dürli pudaklarynda ýokary netijeleri gazanýan zähmetkeş zenanlary maddy we ruhy taýdan goldamak, ýaşlary milli ruhda terbiýelemek Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň öňünde durýan möhüm wezipelerdir. Bu wezipeleri üstünlikli ýerine ýetirmek maksady bilen birleşigiň welaýat bölümi hem netijeli işleri, meýilnamalaýyn çäreleri yzygiderli durmuşa geçirýär.

TÄZELIKLER

Welaýat kitaphanasynda Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň welaýat birleşmesiniň we Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň welaýat bölüminiň bilelikde guramaklarynda söhbetdeşlik geçirildi.

ARKADAGYŇ KITABY — KALPLARYŇ GYMMATLYGY

Golaýda Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň Merkezi Geňeşiniň hem-de Kärdeşler arkalaşyklarnyň Milli merkeziniň bilelikde yglan eden "Gahryman Arkadagyň kitaby umumadamzat gymmatlygydyr" atly bäsleşiginiň welaýat tapgyry geçirildi.

BAGTYÝAR ZENANLAR WATAN BUÝSANJY

Welaýat häkimliginde Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň welaýat bölümi tarapyndan 2020-nji ýylda ýerine ýetirilen işleriň jemine bagyşlanan maslahat geçirildi. Oňa Türkmenistanyň Mejlisiniň deputatlary, harby we hukuk goraýjy edaralaryň we jemgiýetçilik guramalaryň jogapkär wekilleri, iri edara-kärhanalaryň ilkinji zenanlar guramalarynyň başlyklary, talyp ýaşlar we kümüş saçly eneler gatnaşdylar.

ZENAN GÖZELLIGINIŇ GÖZBAŞY

Ata Watanymyzda zenanlara goýulýan sylag-sarpa belentdir. Gahnrman Arkadagymyz mährem enelerimizi, gül ýüzli gelin-gyzlarymyzy beýik mertebe bilen arzylaýar. Olar baradaky aladany birjik-de ünsden düşürmeýär. Ýurdumyzda Halkara zenanlar güni mynasybetli zenanlaryň uly topan,Türkmenistanyň «Ene mähri» diýen hormatly ady, «Zenan kalby» ordeni bilen sylaglanylýar. Köp eagaly enelerimize ähli amatlylyklary bolan döwrebap ýaşaýyş jaýlary berilýär, şeýle-de pul sowgatlary gowşurylýar. Mähir-muhabbete ýugrulan bu aladalan ň ählisi zenanlarymyzy diýseň guwandyrýar, buýsandyrýar.

Pages

© TÜRKMENISTANYŇ ZENANLAR BIRLEŞIGINIŇ MERKEZI GEŇEŞI zenan.gov.tm 2012-2021      Email: tzb@online.tm