2022-nji,
"Halkyň Arkadagly Zamanasy"

Lebap welaýaty

Welaýat sport we ýaşlar syýasaty baş müdirliginiň hem-de Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň welaýat geňeşiniň bilelikde guramaklarynda Türkmenabat şäherindäki 6-njy sport mekdebinde badminton boýunça geçirilen çempionatda çärjewli türgen Rozygül Jumaniýazowa üstünlikli çykyş etdi. Ýekebara ýaryşda welaýatymyzyň çempiony bolan türgen ýaryşyň jübütleýin görnüşinde hem gazanylan üstünlige saldamly goşant goşdy.

Hawa, Dänew etrabyndan ýaş we zehinli türgen Lala Şöhradowa ýurdumyzyň milli zenanlar ýygyndy toparynyň düzüminde gadymy hindi topragynda geçiriljek Bütindünýä küşt olimpiadasyna gatnaşar. Ol şeýle hukugy golaýda aýal-gyzlaryň arasynda Türkmenistanyň ýokary ligasynda çykyş edip, ikinji orny eýelemek, kümüş medalyň eýesi bolmak arkaly gazandy.

Ene mukaddesligi barada söz açylanda, ýaşlygym ýadyma düşýär. Biz maşgalamyzda on dogan bolup kemala geldik. Okadyk, bilim aldyk, maşgala bolduk. Ýöne ejemiň agyr maşgala keşigini egninde göterip, ýadamany-ýaltanmany bilmän, bizi ösdürip-ulaldanyny ýatlap haýran galýaryn. Ejem otursa-tursa gyz maşgalanyň edep-ekramy, özüni alyp barşy barada bize gymmatly maslahatlary bererdi. «Saçyňyz onda-munda çaşyp ýatmasyn» diýip, ejem bize saçbukja tikip berdi. Daşy alaja bilen bezelen, içi akja ýaglykly şol saçbukjany häzire çenli ejemden ýadygärlik hökmünde saklap ýörün.

Ýurdumyzda gymmatly çig mal bolan pile öndürmek işi, ýüpekçilik döwrebap derejede ösdürilýär. Her ýyl Watanymyzyň ýüpekçileri ýüpek gurçugynyň pilesini taýýarlamak bilen, şertnamalaýyn borçnamalaryny ýerine ýetirýärler.

Halkymyzyň ata-babalardan, ene-mamalardan dowam edip gelýän ýaşaýyş-durmuş gymmatlyklary bar. Öý, ojak, tamdyr ýaly mukaddeslikler bu gymmatlyklaryň gözbaşynda durýar.

Tamdyr türkmen öýüniň, türkmen ojagynyň döwletliliginiň özenidir. Şol sebäpli tamdyry gurmaga özboluşly çemeleşilýär. Kalby ýagşy niýetlerden doly ata-babalarymyz, ene-mamalarymyz tamdyr gurmaga sähetli gün girişip, ilki bilen, onuň ýerini tegeläp çyzypdyr. Soňra şol çyzgy esasynda tamdyry gurup başlapdyrlar.

Türkmenabat şäherindäki «Türkmeniň ak öýi» binasynda hormatly Prezidentimiziň ýiti zehininden syzylyp çykan «Enä tagzym ― mukaddeslige tagzym» atly kitaby esasynda yglan edilen «Ene döwletlilik» atly bäsleşik geçirildi. Oňa welaýatyň jemgyýetçilik guramalarynda zähmet çekýän göreldeli zenanlar gatnaşdylar.

Bäsleşigiň maksady hormatly Prezidentimiziň «Enä tagzym ― mukaddeslige tagzym» atly kitabynyň çuňňur many-mazmunyny wagyz etmeklige hem-de bu eseriň üsti bilen ýurdumyzda zenan maşgalalara goýulýan sylag-sarpany açyp görkezmeklige gönükdirildi.

Pages

© TÜRKMENISTANYŇ ZENANLAR BIRLEŞIGINIŇ MERKEZI GEŇEŞI zenan.gov.tm 2012-2022      Email: tzb@online.tm