2022-nji,
"Halkyň Arkadagly Zamanasy"

Lebap welaýaty

Şu günler Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Milli merkezi we  Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň Merkezi Geňeşi tarapyndan ýurdumyzyň ähli sebitlerinde zähmetkeşler, bu jemgyýetçilik guramalarynyň agzalary  bilen duşuşyklar guraldy. Şu hepdäniň ilkinji günlerinde bu iri jemgyýetçilik  guramalarynyň merkezi edaralarynyň ýolbaşçysynyň gatnaşmagyndaky du- şuşyklar biziň welaýatymyzda hem geçirildi.

Gyz-gelinleri maşgala ojagynyň buýsanjy, guwanjy hasaplaýan halkymyz zenan mertebesini elmydama belentde tutýar. Ýaşaýşyň gözbaşy, durmuşyň mukaddesligi hasaplanylýan zenanlarymyzyň her bir maşgalada sarpaly orny bardyr. Çünki ellerinden dür dökülýän gelin-gyzlarymyz — döwrümiziň, döwletimiziň, ömrümiziň bezegi. Hut şu nukdaýnazardan ýurdumyzda zenanlaryň we çagalaryň hukuklaryny kanunçylyk taýdan berkitmek, eneligiň we ýaş nesliň durmuş-ykdysady taýdan goraglylygyny üpjün etmek meseleleri döwlet syýasatymyzyň öňe ilerledilýän wezipeleriniň biri hökmünde orta çykýar.

Golaýda Saýat etrabynyň merkezindäki «Balsaýat» toý mekanynda Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň etrap birleşmesiniň hem-de Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň etrap bölüminiň bilelikde guramaklarynda «Göreldesi zenanyň — el hünäri gyzynyň» diýen at bilen sergi guraldy.

Gahryman Prezidentimiziň parasatly baştutanlygynda ýurdumyz ozal görlüp-eşidilmedik durmuş-ykdysady ösüşleri, şanly üstünlikleri gazanýar. Şonuň bilen birlikde güneşli Diýarymyzda häzirki günlerde ruhy gymmatlyklarymyzy gorap saklamaklyga aýratyn üns berilýär. Munuň şeýledigini döwlet Baştutanymyzyň 1-nji iýulda geçiren Türkmenistanyň Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň giňişleýin mejlisinde ara alnyp maslahatlaşylan, nesil-terbiýesine, adamyň ömrüni, saglygyny goramaga we jemgyýetiň jebisligini berkitmäge degişli örän wajyp meseleler hem doly güwä geçýär.

Ýurdumyzyň geljegi bolan ýaş nesliň bilimli, arassa ahlakly, başarjaň adamlar bolup ýetişmeklerini gazanmak, olary ata Watanymyzy söýmek, milli däp-dessurlarymyza hormat goýmak ruhunda terbiýelemek, sagdyn durmuş ýörelgesine eýermeklerini gazanmak döwrüň möhüm meseleleri bolup durýar. Mekdebimizde tomusky dynç alyşda ýören ýokary synp okuwçylaryň, ene-atalaryň, saglygy goraýyş işgärleriniň, jemgyýetçilik guramalarynyň wekilleri niň gatnaşmaklarynda geçirilen maslahat hem şu we beýleki derwaýys meselelere bagyşlandy.

«Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» ýylynyň ajaýyp pasyllary kerwen gurap geçip, mukaddes topragymyza taýsyz gözellikleri bagyşlaýar. Olaryň her biri ajaýyp sowgatly gelip, ýüreklerimize ýakym paýlaýar. Ýaňy-ýakynda hem toý-baýramly günlerimizde ýene-de bir taryhy waka şaýat bolduk. Bilşimiz ýaly, Gahryman Arkadagymyzyň käbesi Ogulabat ejäniň bejeren gyzyl kürtesi, şeýlede sap ýüplükden ören joraby Döwlet Medeniýet merkeziniň Döwlet muzeýine gowşuryldy.

Pages

© TÜRKMENISTANYŇ ZENANLAR BIRLEŞIGINIŇ MERKEZI GEŇEŞI zenan.gov.tm 2012-2022      Email: tzb@online.tm