2022-nji,
"Halkyň Arkadagly Zamanasy"

Lebap welaýaty

Türkmeni dünýä tanadan gymmatlyklarynyň içinde haly aýratyn orny eýeleýär. Nepis halylara çeper elli gyz-gelinlerimiziň yhlasy, döredijilik ylhamy, olaryň mähriban topragymyza, il-günümize bolan söýgüsi siňipdir. Halkymyzyň owadan, nepis halylarymyza guwanjy, buýsanjy çäksizdir. Her ýylyň maý aýynyň soňky ýekşenbesinde ýurdumyzda Türkmen halysynyň baýramynyň uludan toýlanylmagy-da munuň aýdyň güwäsidir.

Türkmen halysynyň baýramy mynasybetli Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň Merkezi geňeşiniň, Kärdeşler arkalaşyklarynyň Milli merkeziniň, şeýle-de «Tiirkmenhaly» döwlet birleşiginiň bilelikde guramaklarynda ýurdumyzyň halyçy gelin-gyzlarynyň arasynda yglan edilen «Arkadag paýhasyndan ady diinýä dolan tiirkmen halysy» atly bäsleşigiň jemleýji tapgyry geçirildi.

«Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» ýylynda şanly Garaşsyzlygymyzyň 30 ýyl-lygynyň baýram edilýän günlerinde ýurdumyzyň ýüpekçileri hem öz zähmet üstünliklerini baýram edýärler. Şeýle ýüpekçileriň biri hem Kerki etrabynyň «Mürzebeggala» daýhan birleşiginiň ýüpekçisi Ogulsabyr Pygamowadyr. Ol ýaşy segsenden geçen hem bolsa, zähmet çekmegini dowam edip, ýylyň-ýylyna ýüpek gurçugyny idedýär. Ogulsabyr daýza ýaşlykdan pagta ýygyp, suw tutup, her ýyl ýüpek gurçugyny idedip, Watan harmanyna welaýatda ilkinji bolup, bol pile hasylyny tabşyryp gelýär.

Ata Watanymyzda ýetilýän belent sepgitleri, gazanylýan ýeňişleri dünýä ýaýmak, jemgyýetiň sazlaşykly ösüşini we syýasy bitewiligini, jebisligini yzygiderli pugtalandyrmak, halk hojalygynyň dürli pudaklarynda ýokary netijeleri gazanýan zähmetkeş zenanlary maddy we ruhy taýdan goldamak, ýaşlary milli ruhda terbiýelemek Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň öňünde durýan möhüm wezipelerdir. Bu wezipeleri üstünlikli ýerine ýetirmek maksady bilen birleşigiň welaýat bölümi hem netijeli işleri, meýilnamalaýyn çäreleri yzygiderli durmuşa geçirýär.

Welaýat kitaphanasynda Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň welaýat birleşmesiniň we Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň welaýat bölüminiň bilelikde guramaklarynda söhbetdeşlik geçirildi.

Golaýda Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň Merkezi Geňeşiniň hem-de Kärdeşler arkalaşyklarnyň Milli merkeziniň bilelikde yglan eden "Gahryman Arkadagyň kitaby umumadamzat gymmatlygydyr" atly bäsleşiginiň welaýat tapgyry geçirildi.

Pages

© TÜRKMENISTANYŇ ZENANLAR BIRLEŞIGINIŇ MERKEZI GEŇEŞI zenan.gov.tm 2012-2022      Email: tzb@online.tm