2021-nji ýyl,
«Türkmenistan – parahatçylygyň
we ynanyşmagyň Watany» ýyly

Mary welaýaty

«GÜLÜŇ OWADAN» BÄSLEŞIGINDE

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwrüniň her ýylynda medeni mirasymyzy dünýä ýaýmakda, ony ýaşlarymyza öwretmekde ýurdumyzyň dürli pudaklarynda zähmet çekýän gelin-gyzlarymyzyň arasynda birnäçe bäsleşikler geçirilýär. Çünki, öz gözbaşyny müňýyllyklaryň gatlaryndan alyp gaýdýan baý medeni mirasymyzyň, däp-dessurlarymyzyň şu günlere gelip ýetmeginde zenanlarymyzyň zähmeti uludyr.

MAŞGALA MUKADDESLIGI WAGYZ EDILDI

Geçen hepdäniň çarşenbe güni welaýat häkimliginde Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Mejlisiniň Başlygy Gülşat Mämmedowanyň hem-de Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Milli merkeziniň, Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň Merkezi geňeşiniň başlygy Gurbangül Ataýewanyň gatnaşmagynda maslahat geçirildi. Welaýat zenanlar bölümi tarapyndan guralan maslahata Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Mejlisiniň deputatlary, welaýat, etrap, şäher, jemgyýetçilik guramalarynyň hem-de bilim, saglyk, medeniýet ulgamlarynyň işjeň zenanlary, kümüş saçly eneler we talyp gyzlar gatnaşdylar.

DOST-DOGANLYGYŇ NYŞANY

Golaýda welaýat häkimliginiň, TDP-niň, TAP-nyň welaýat komitetleriniň, TKA-nyň welaýat birleşmesiniň, TZB-niň welaýat bölüminiň hem-de TMÝG-niň welaýat geňeşiniň bilelikde guramagynda maslahat geçirildi. Welaýat häkimliginde bolan bu maslahat hormatly Prezidentimiziň «Türkmeniň döwletlilik ýörelgesi» atly gymmatly eseriniň özbek dilinde neşir edilmegi bilen bagly geçirildi. Oňa Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Mejlisiniň deputatlary, syýasy partiýalaryň, jemgyýetçilik guramalarynyň, köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň wekilleri, bilim, medeniýet ulgamlarynyň işgärleri gatnaşdylar.

DOKMAÇYLAR BÄSLEŞDILER

Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany ýylynda Türkmenistanyň Dokma senagaty ministrliginiň Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň hem-de Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Milli merkeziniň bilelikde guramagynda ýurdumyzda uly dabara bilen belleniljek Halkara zenanlar güni mynasybetli dokmaçylaryň arasynda «Arkadagly Diýarda gözelligiň nusgasy — dokmaçy gelin-gyzlar» atly bäsleşik yglan edildi.

GYMMATLY ESERE BAGYşLANYLAN BÄSLEşIK

Zenan sarpasy belende göterilýän Arkadagly ýurdumyzda türkmen zenanlarynyň bagtyýar ýaşamagy, ruhubelent, joşgunly zähmet çekmegi üçin giň mümkinçilikler döredilýär. şeýle eşretli, döwletli döwranyň hözirini görüp ýaşaýan gyz-gelinlerimiziň arasynda dürli bäsleşikler guralýar.

HASABAT ÝYGNAGY GEÇIRILDI

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe hormatly Prezidentimiziň parasatly ýolbaşçylygynda ýurdumyzda bolup geçýän şanly wakalar türkmen zenanlaryny gaýratly, joşgunly zähmet çekmäge ruhlandyrýar. Häzirki döwürde zenanlara goýulýan hormat-sarpa barha belende göterilýär. Munuň şeýledigine ýurdumyzyň durmuşyndaky möhüm wakalarda has-da aýdyň göz ýetirýäris. Çünki, zenanlara goýulýan hormat jemgyýete, maşgala mukaddesligine goýulýan hormatdyr. Zenanlaryň sarpalanmagy döwletiň, halkyň sarpalanmagydyr.

Pages

© TÜRKMENISTANYŇ ZENANLAR BIRLEŞIGINIŇ MERKEZI GEŇEŞI zenan.gov.tm 2012-2021      Email: tzb@online.tm