2022-nji,
"Halkyň Arkadagly Zamanasy"

Mary welaýaty

Gahryman Arkadagymyz Gurbanguly Berdimuhamedowyň belleýşi ýaly, “Ýeňiş güni — bu parahatçylyga, ynsanperwerlige we döredijilige bolan beýik gyzyklanmalary äşgär edýän aýratyn senedir. Türkmen halky ýaş nesilleriň terbiýesinde möhüm orun eýeleýän bu baýramy has-da dabaralandyrýar”.

Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň Merkezi geňeşiniň hem-de Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Milli merkeziniň bilelikde guramagynda Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwrüniň eşretini görüp ýaşaýan bagtyýar zenanlaryň we kärdeşler arkalaşyklarynyň agzalarynyň arasynda hormatly Prezidentimiziň jöwher paýhasyndan dörän «Enä tagzym — mukaddeslige tagzym» kitaby esasynda «Ene — döwletlilik» atly bäsleşik yglan edildi.

Welaýatymyzda Halkara zenanlar gününe bagyşlanyp geçirilýän baýramçylyk dabaralary bir-birine ulaşyp, ýatdan çykmajak şatlykly pursatlara beslendi. Halkyň Arkadagly zamanasy ýylynda Halkara zenanlar güni mynasybetli şäherimiziň “Goşa gumry” toý mekanynda welaýatymyzyň medeniýet we sungat ussatlarynyň aýdym-sazly baýramçylyk konserti boldy. Oňa edara-kärhanalarda, jemgyýetçilik guramalarynda zähmet çekýän zenanlarymyz, gyz-gelinler il sylagly, süýji dilli enelerimiz gatnaşdylar.

2022-nji — Halkyň Arkadagly zamanasy ýylynda Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň Merkezi geňeşiniň yglan eden “Ýylyň zenany” bäsleşiginiň welaýat tapgyry Sakarçäge etrabynyň “Gülüstan” geňeşliginiň “Yrsgally” toý mekanynda geçirildi.Oňa welaýat zenanlar bölüminiň ilkinji guramalarynyň işjeň agzalary edara-kärhanalarda zähmet çekýän zenanlarymyz gatnaşdylar.

Milliligimize söýgi döredilýär

Golaýda Halkyň Arkadagly zamanasy ýylymyza bagyşlap, TZB-niň welaýat bölüminiň guramagynda welaýat häkimliginiň ýygnaklar jaýynda dürli kärdäki zenanlarymyzyň arasynda maslahat geçirildi. Oňa welaýat zenanlar bölüminiň ilkinji guramalarynyň başlyklary işjeň agzalary we edara-kärhanalarda zähmet çekýän gyz-gelinler gatnaşdylar.

Maslahaty TAP-nyň welaýat komitetiniň bölüm müdiri, TZB-niň welaýat bölüminiň başlygynyň orunbasary Güljemal Nazarowa açdy we täsirli alyp bardy.

Türkmeniň keşdeçilik sungaty ata-babalarymyzdan miras galan milli buýsanjymyzyň biridir. Keşdeler diňe bir öňki döwürleriň medeniýetini, däp-dessurlaryny saklamak bilen çäklenmän, eýsem, işine ökde zenanlaryň döredijilik başarnyklary barada hem maglumat berýär. Keşdeçilik sungaty gadym döwürlerden biziň günlerimize ýetip, halk arasynda uly söýgä we islege mynasyp bolup, ol gözbaşyny müňýyllyklardan alyp gaýdýar. Türkmen zenanlarynyň «Iňňe bilen guýy gazan ýaly» diýdirýän el işlerini synlanyňda milli mirasymyza bolan guwanjyň goşalanýar.

Pages

© TÜRKMENISTANYŇ ZENANLAR BIRLEŞIGINIŇ MERKEZI GEŇEŞI zenan.gov.tm 2012-2022      Email: tzb@online.tm