2022-nji,
"Halkyň Arkadagly Zamanasy"

Mary welaýaty

Zenan sarpasy belende göterilýän Arkadagly ýurdumyzda türkmen zenanlarynyň bagtyýar ýaşamagy, ruhubelent, joşgunly zähmet çekmegi üçin giň mümkinçilikler döredilýär. şeýle eşretli, döwletli döwranyň hözirini görüp ýaşaýan gyz-gelinlerimiziň arasynda dürli bäsleşikler guralýar.

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe hormatly Prezidentimiziň parasatly ýolbaşçylygynda ýurdumyzda bolup geçýän şanly wakalar türkmen zenanlaryny gaýratly, joşgunly zähmet çekmäge ruhlandyrýar. Häzirki döwürde zenanlara goýulýan hormat-sarpa barha belende göterilýär. Munuň şeýledigine ýurdumyzyň durmuşyndaky möhüm wakalarda has-da aýdyň göz ýetirýäris. Çünki, zenanlara goýulýan hormat jemgyýete, maşgala mukaddesligine goýulýan hormatdyr. Zenanlaryň sarpalanmagy döwletiň, halkyň sarpalanmagydyr.

Zenan sarpasy belende göterilýän Arkadagly ýurdumyzda türkmen zenanlarynyň bagtyýar ýaşamagy, ruhubelent, joşgunly zähmet çekmegi üçin giň mümkinçilikler döredilýär. Şeýle eşretli, döwletli döwranyň hözirini görüp ýaşaýan gyz-gelinlerimiziň arasynda dürli bäsleşikler guralýar.

Hormatly Prezidentimiz hemişelik Bitaraplygymyzyň 25 ýyllygy mynasybetli ýazan «Türkmenistan — Bitaraplygyň mekany» atly gymmatly kitabyny halkymyza peşgeş berdi. Şu günler bu ajaýyp täze kitabyň tanyşdyrylyş dabaralaryna giň orun berilýär.
Şeýle dabara welaýat häkimliginiň we jemgyýetçilik guramalarynyň bilelikde guramagynda Wekilbazar etrap medeniýet öýünde hem geçirildi. Oňa welaýat häkimliginiň, jemgyýetçilik guramalarynyň ýolbaşçylary, Türkmenistanyň Mejlisiniň deputatlary, bilim, saglyk, medeniýet ulgamlarynyň wekilleri gatnaşdylar.

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe hormatly Prezidentimiziň baştutanlygynda eşretli durmuşyň hözirini görüp, yhlasly zähmet çekýän eli çeper türkmen gelin-gyzlarynyň sarpasy belent tutulýar. Şeýle bagtyýar döwrümizde ata-babalarymyzdan miras galan milli däp-dessurlarymyza, edim-gylymlarymyza, urp-adatlarymyza uly üns berilýär. Nepis nagyşlary döretmekde öz ussatlyklaryny, ukyp-başarnyklaryny görkezmek arkaly ýaşlarda milli
lybaslarymyza bolan höwesi has-da artdyrmak maksady bilen türkmen zenanlarynyň arasynda bäsleşikler guralýar.

Ýakynda Türkmengala etrabynyň medeniýet öýünde etrap zenanlar guramasy tarapyndan wagyz-nesihat çäresi geçirildi. Çärä etrabyň bilim, medeniýet bölümleriniň, saglygy goraýyş ulgamynyň hem-de un we unaş kärhanasynyň zenanlar guramalarynyň işgärleri gatnaşdylar.

Pages

© TÜRKMENISTANYŇ ZENANLAR BIRLEŞIGINIŇ MERKEZI GEŇEŞI zenan.gov.tm 2012-2022      Email: tzb@online.tm