2022-nji,
"Halkyň Arkadagly Zamanasy"

Sport

Ynsan topragy «Ene toprak», «Ene ýer» diýip arzylaýar. Ene derejesine çenli beýgelen toprak hem bütin synasy bilen hemişe ynsana hyzmat etmegiň aladasyndamyş. Şol hyzmat hem ony bagtly edýärmiş. Köne kitaplaryň birinde topragyň synasyndaky her bir ýeriň ýa-ha ekin meýdany, ýa-da adamlar geçer ýaly ýol bolmagyň arzuwyndadygy barada okapdym. Beýik Ýüpek ýoly hakynda oýlananyňda, bu şanly ýoluň geçen topraklarynyň bagty hakynda-da biygtyýar oýa batýarsyň.

Türkmen zenany! Ol her bir dowürde-de haýsy bir iş bolsa-da, erkek kişiler bilen deň hatarda durupdyr. Olaryň watansöýüjiligi, asyllylygy, edep-ekramlylygy, edalylygy, merdi-merdanalygy asyrlardan-asyrlara geçip, nesillere görelde mekdebi bolup hyzmat edip gelýär.

Biz taryhymyza göz aýlanymyzda, türkmen gelin-gyzlarynyň döwleti dolandyrmakda, ony gorap saklamakda il bähbitli işleri edendiklerini bilýäris, olara guwanýarys, buýsanýarys.

Arkadag Prezidentimiziň başda durmagynda ak mermerli paýtagtymyzda giň möçberli halkara bäsleşigiň Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça V Aziýa oýunlarynyň ýokary derejede geçirilmegi türkmen sportunyň taryhynda şöhratly pursatlar bilen dabaralandy. 2017-nji ýylyň V Aziýa oýunlary gatnaşyjylaryň düzümi boýunça hem, sport ugurlarynyň sany boýunça hem köp babatda aýratyn häsiýete eýe boldy.

Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça V Aziýa oýunlarynda türkmen türgenleri ynamly ýeňiş gazandy. Medallaryň sanawynda ýaryşyň ilkinji gününden kerweniň başyny çeken ildeşlerimiz 245 medal, ýagny 89 altyn, 70 kümüş hem-de 86 bürünç medalyň eýesi boldular. Tutuşlygyna Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça V Aziýa oýunlarynyň jemleri boýunça Türkmenistanyň ýygyndy topary öz bäsdeşlerinden has uly tapawut bilen umumy hasapda öňdeligi eýeledi.

 

Hormatly Prezidentimiz ýurdumyzda geçirilen Aziýa yklymynyň iri sport ýaryşy bolan dünýä sportunyň sahypalarynda öz mynasyp ornuny olan Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça V Aziýa oýunlarynda  ussatlyk görkezip, ýaşyl Tugumyzy al-asmanda pasyrdadan türkmen türgenlerine hem-de tälimçilerine şa serpaýyny ýapdy. Milli Liderimiz tarapyndan ýurdumyzyň sportjemgyýetçiligniň wekillerine ýokary  döwlet sylaglary "Türkmenistanyň at gazanan tälimçisi" hem-de "Türkmenistanyň at gazanan sport ussady" diýen hormatly atlar berildi.

 

Pages

© TÜRKMENISTANYŇ ZENANLAR BIRLEŞIGINIŇ MERKEZI GEŇEŞI zenan.gov.tm 2012-2022      Email: tzb@online.tm