Sport

Şu ýylyň 22 ― 23-nji oktýabrynda Türkmenabat şäheriniň 2-nji sport mekdebinde erkin göreş boýunça zenanlaryň arasynda Türkmenistanyň çempionaty geçirildi. Oňa Aşgabat şäherinden, Balkan, Daşoguz we Lebap welaýatlaryndan türgenleriň 91-si gatnaşdy.

Bir buýsandyryjy hakykaty turuwbaşdan nygtamaly: soňky ýyllarda türkmenistanly agyr atletikaçylar giden ýerinden getirýän, tutan işlerini bitirýän ýigitlerimize, gyzlarymyza öwrüldi. Niçikmi, olar halkara ýaryşa gitseler, medala garaşyber! Şu gezek hem şeýle boldy. Ýurdumyzyň agyr atletika boýunça ýetginjekler we ýaşlar ýygyndysy Özbegistanyň Daşkent şäherinde geçen Aziýanyň çempionatynda jemi 20 medala mynasyp boldy. Munuň özi türkmenistanly türgenleriň döwletimiziň Garaşsyzlygynyň şanly 31 ýyllygyna ajaýyp sowgadydyr.

Şu gün Ýaponiýadan şatlykly habar gelip gowuşdy — XXXII tomusky Olimpiýa oýunlarynyň medalyny taryhda ilkinji gezek Türkmenistana Polina Gurýewa getirdi. Ol agyr atletika boýunça ýaryşlarda çykyş edip, 59 kilograma çenli agram derejesinde kümüş medala mynasyp boldy. Bu agram derejesinde dünýäniň 14 ýurdunyň wekilleri bäsleşdiler.

Ynsan topragy «Ene toprak», «Ene ýer» diýip arzylaýar. Ene derejesine çenli beýgelen toprak hem bütin synasy bilen hemişe ynsana hyzmat etmegiň aladasyndamyş. Şol hyzmat hem ony bagtly edýärmiş. Köne kitaplaryň birinde topragyň synasyndaky her bir ýeriň ýa-ha ekin meýdany, ýa-da adamlar geçer ýaly ýol bolmagyň arzuwyndadygy barada okapdym. Beýik Ýüpek ýoly hakynda oýlananyňda, bu şanly ýoluň geçen topraklarynyň bagty hakynda-da biygtyýar oýa batýarsyň.

Paýtagtymyzyň Olimpiýa şäherjigindäki “Sport” myhmanhanasynyň maslahatlar zalynda Russiýa Federasiýasynyň Soçi şäherinde tamamlanan sambo boýunça 41-nji dünýä çempionatynda altyn medal gazanan türkmen samboçysy Gülbadam Babamuratowany sylaglamak dabarasy geçirildi. 26 ýaşly at gazanan sport ussady ajaýyp ýeňşini 52 kilograma çenli agram derejesinde gazandy.

Türkmen zenany! Ol her bir dowürde-de haýsy bir iş bolsa-da, erkek kişiler bilen deň hatarda durupdyr. Olaryň watansöýüjiligi, asyllylygy, edep-ekramlylygy, edalylygy, merdi-merdanalygy asyrlardan-asyrlara geçip, nesillere görelde mekdebi bolup hyzmat edip gelýär.

Biz taryhymyza göz aýlanymyzda, türkmen gelin-gyzlarynyň döwleti dolandyrmakda, ony gorap saklamakda il bähbitli işleri edendiklerini bilýäris, olara guwanýarys, buýsanýarys.

Pages

© TÜRKMENISTANYŇ ZENANLAR BIRLEŞIGINIŇ MERKEZI GEŇEŞI zenan.gov.tm 2012-2023      Email: tzb@online.tm