2022-nji,
"Halkyň Arkadagly Zamanasy"

Geçirilýän çäreler

  • Eneleriň edebinden, mährinden geçmişimiz, geljegimiz, ömrümiz şuglalydyr. Gadymyýetden gözbaş alyp gaýdýan milli gymmatlyklarymyzyň dowamat-dowam bolmagyna eneleriň goşan goşantlary ägirt uludyr. Eneler öz kalbynyň owadanlygyny keşdeleriň üsti bilen beýan etmek arkaly ruhy gözelligi hem döredijilerdir. Gelin-gyzlar bolsa milli hünärmentçiligimizi dowam... Dowamy

  • Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwrüniň «Halkyň Arkadagly zamanasy» ýylynyň her bir gününi şanly wakalara, belent üstünliklere besleýän zähmetsöýer, agzybir halkymyz hormatly Prezidentimiziň parasatly baştutanlygynda baky Bitaraplygymyzyň 27 ýyllyk baýramçylygyny dünýä derejesinde giňden bellemäge ykjam taýýarlyk görýär. Berkarar döwletimiz Bitaraplyk... Dowamy

  • Ine, şeýle at bilen Aşgabat gurluşyk orta hünär okuw mekdebiniň ilkinji zenanlar guramasy edebi-sazly wagyz-nesihat çäresini geçirdi. Mukaddeslige deňelýän eneler görelde mekdebi, nusgalyk ýörelgedir. Gyz perzendiň terbiýesinde, esasan, enelere uly orun degişlidir. Enelerimiz gyzlaryny kiçilikden milli ýol-ýörelgelerimiz esasynda terbiýeleýärler. Edep-ekramlylygy,... Dowamy

  • Gahryman Arkadagymyzyň başlangyçlaryna laýyklykda, köp ýyllardan bäri ata-babalarymyzdan miras galan medeni gymmatlyklarymyzy ösdürmek we gorap saklamak boýunça ägirt uly işler amala aşyrylýar. «Halkyň Arkadagly zamanasy» ýylynyň 1-nji dekabrynda ÝUNESKO-nyň Marokkonyň Rabat şäherinde geçirilýän Maddy däl medeni mirasy goramak boýunça 17-nji mejlisinde ýurdumyzyň hödürlän «... Dowamy

  • Golaýda «Halkyň Arkadagly zamanasy» ady bilen şan-şöhrata beslenýän ýylda giňden bellenilýän Halkara Bitaraplyk güni mynasybetli ýurdumyzyň Dokma senagaty ministrliginiň Modeller öýünde baýramçylyk çäresi geçirildi. Türkmenistanyň Dokma senagaty ministrliginiň, «Türkmenhaly» döwlet birleşiginiň, Kärdeşler arkalaşyklarynyň Milli merkeziniň, Zenanlar birleşiginiň... Dowamy

MASLAHATLAR

  • Golaýda welaýat Taryhy we ülkäni öwreniş muzeýiniň mejlisler jaýynda «Maşgala gymmatlygy» atly şygar bilen wagyz-nesihat maslahaty geçirildi. TZB-niň welaýat bölüminiň guramagynda geçirilen maslahat sagdyn durmuş ýörelgelerini ündemek, ahlak terbiýesini, maşgala mukaddesligini we milli ýol-ýörelgelerimizi wagyz etmek maksadynda geçirildi. Maslahata Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Mejlisiniň Dowamy

Gender hakynda

  • Türkmenistan oňyn bitaraplyk, parahatçylyk söýüjilik, hoşniýetli goňşuçylyk we özara bähbitli hyzmatdaşlyk ýörelgelerine esaslanýan daşary syýasaty amala aşyrmak bilen, parlamentara gatnaşyklary ösdürmäge uly ähmiýet berýär. Bu babatda Gahryman Arkadagymyz: «Parlament işi hemişe anyk maksatlara hem-de wezipelere — adamlaryň ýaşaýyş-durmuş derejesini we hilini ýokarlandyrmak... Dowamy

WIDEO GALEREYA

© TÜRKMENISTANYŇ ZENANLAR BIRLEŞIGINIŇ MERKEZI GEŇEŞI zenan.gov.tm 2012-2022      Email: tzb@online.tm