Geçirilýän çäreler

 • On January 24-26, 2023, a seminar entitled “Proud Women of the New Progressive Era” was held at the “Dayanch” Health Center of the National Center of Trade Unions of Turkmenistan, located in the “Avaza” National Tourist Zone, organized by the Central Council of the Women’s Union of Turkmenistan. The lecturers of the Institute of International Relations of the Ministry of... Dowamy

 • Ýurt tutmak, şäher gurmak, döwlet döretmek adamzat taryhynda seýrek gaýtalanýan we beýik şahsyýetleriň ady bilen ebedileşdirýän wakasy. Türkmenistanyň at gazanan arhitektory, alym Arkadagymyzyň ak patasy bilen gurluşygy başlanan bu ajaýyp şäher özboluşly binägärlik aýratynlyklary, “akylly” şäher düşünjesini emele getirýän iň täze tehnologiýalaryň ornaşdyrylmagy bilen üçünji... Dowamy

 • Döwrüň buýsançly zenanlary

  Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe hormatly Prezidentimiziň ýolbaşçylygynda Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň Merkezi Geňeşi ýurdumyzyň gazanan ýeňişli üstünliklerini, ýeten belent sepgitlerini wagyz etmek ugrunda uly işleri alyp barýar. Golaýda TZB-niň Merkezi Geňeşiniň... Dowamy

 • Düýn welaýat häkimliginiň mejlisler zalynda Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň welaýat bölüminiň hasabat-saýlaw ýygnagy geçirildi hem-de şu ýylda öňde durýan wezipeler kesgitlenildi. Oňa welaýat zenanlar bölüminiň, etrapdyr şäher zenanlar guramalarynyň başlyklary, işjeň agzalary, Türkmenistanyň Mejlisiniň deputatlary, jemgyýetçilik guramalarynyň, hukuk goraýjy edaralaryň wekilleri, welaýatyň... Dowamy

 • Zenanlar, eneler hakyndaky edilýän söhbetler diýseň süýji, ýakymly hem täsirli bolýar. Zenan bagtly durmuşa, bagtly maşgala badalgadyr. Zenan gözelligiň çeşmesidir. Şol gözelligiň çeşmesi bolsa zenanyň akyl paýhasyndan edep-ekramyndan ahlak päkliginden halal zähmetinden döreýär. Şonuň üçin ene mukaddes hasaplanýar. Çünki ýasaýyş   eneden başlaýar. Bu gün Türkmenistanyň... Dowamy

MASLAHATLAR

 • Döwrüň buýsançly zenanlary

  Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe hormatly Prezidentimiziň ýolbaşçylygynda Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň Merkezi Geňeşi ýurdumyzyň gazanan ýeňişli üstünliklerini, ýeten belent sepgitlerini wagyz etmek ugrunda uly işleri alyp barýar. Golaýda TZB-niň Merkezi Geňeşiniň Dowamy

Gender hakynda

 • On January 24-26, 2023, a seminar entitled “Proud Women of the New Progressive Era” was held at the “Dayanch” Health Center of the National Center of Trade Unions of Turkmenistan, located in the “Avaza” National Tourist Zone, organized by the Central Council of the Women’s Union of Turkmenistan. The lecturers of the Institute of International Relations of the Ministry of... Dowamy

WIDEO GALEREYA

© TÜRKMENISTANYŇ ZENANLAR BIRLEŞIGINIŇ MERKEZI GEŇEŞI zenan.gov.tm 2012-2023      Email: tzb@online.tm