Geçirilýän çäreler

 • Şu gün ― 15-nji martda S.A.Nyýazow adyndaky Türkmen oba hojalyk uniwersitetinde Milli bahar baýramy mynasybetli «Nowruz geldi Arkadag Serdarly eziz Diýara ― Türkmen halky baýdyr milli tagama» diýen at bilen bäsleşik geçirildi. Ony Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Milli merkezi, Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň Merkezi Geňeşi hem-de Aşgabat şäherindäki... Dowamy

 • Maşgala diýlende her bir ynsanyň önüp-ösüp, kemala gelen ýeri göz öňüňde janlanýar. Maşgala gymmatlyklaryny goramak, aýamak öz köklerini gadymyýetden alyp gaýdýar. Türkmen halky «Maşgalam — baş galam» diýýär. Halk içinde kimdir birini tanajak bolsalar, ilki bilen, onuň maşgalasyny sorap-ideýärler. Maşgalada edep-terbiýe, görüm-görelde bolanda, şol ojakda beden hem ruhy... Dowamy

 •  2023-nji ýylyň  16-njy  martynda, penşenbe güni Türkmenistanyň Jemgyýetçilik guramalarynyň merkeziniň binasynda Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Milli merkeziniň, Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň Merkezi Geňeşiniň bilelikdäki gurnamagynda “Mähriban Arkadagymyzyň “Ýaşlara gutlag”  eseri – ýaşlarymyzyň durmuş ýolunyň senasy”  atly maslahaty geçirildi... Dowamy

 • 2023-nji ýylyň  14-nji  martynda, sişenbe güni Türkmenistanyň Jemgyýetçilik guramalarynyň merkeziniň binasynda Türkmenistanyň Kärdeşler   arkalaşyklarynyň    Milli   merkezi bilen  Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň Merkezi Geňeşiniň bilelikdäki gurnamaklarynda tegelek stoluň başynda milli bahar baýramy mynasybetli “Zeminiň zynaty – Nowruz geldi ilime”  atly  aýdym-sazly ... Dowamy

 • Misgin göwnüm şa edip,
  Geldi, Nowruzym geldi.
  Bir günde bir ýaşadyp,
  Geldi, Nowruzym geldi.

  Bu baglaryň içinde,
  Ýaz göwnüm suw içende,
  Durnalaryň göçünde,
  Geldi, Nowruzym geldi.

  Göwünler ganat açyp,
  Guş deý asmana uçup,
  Begenmersiň sen niçik?!
  Geldi,... Dowamy

MASLAHATLAR

Gender hakynda

WIDEO GALEREYA

© TÜRKMENISTANYŇ ZENANLAR BIRLEŞIGINIŇ MERKEZI GEŇEŞI zenan.gov.tm 2012-2023      Email: tzb@online.tm